8383

Публикации
Publications

1360

Автори
Autors

8384

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7551 Ilieva, B. P., Stanchev, G. S., Georgieva, D. S., European requirements in the production of food packaging products (2019)
7552 Goranov, P. V., Georgieva, D. S., Lectures-student interaction in distance learning: a case study on engineering graphics practicals (2021)
7553 Todorov, G. D., Sofronov, Y. P., Petkov, A. V., Innovative Joystick Virtual Prototype Ergonomy Validation Methodology by Physical 3d Printed Functional Model (2018)
7554 Mollov, V. S., Gatchev, G. K., Integer Convolutional Neural Networks with Boolean Activations: The BoolHash Algorithm (2020)
7555 Grigorova, D. V., Hybrid approach to zero pronoun resolution in Bulgarian (2016)
7556 Todorov, G. D., Kamberov, K. H., Romanov, B. G., Sofronov, Y. P., Increasing level of confidence in CFD analysis results (2017)
7557 Mladenov, V. M., Chobanov, V. Y., Teodor Bobochikov., Thong Vu Van., İbrahim Gazioğlu., Tristan Rey., Trading process and flexibility energy service exchange (2021)
7558 Mladenov, V. M., Chobanov, V. Y., Thong Vu Van., David Steen., Peer to Peer technologies in energy network (2021)
7559 Mladenov, V. M., Chobanov, V. Y., Zdravko Popov., Vasiliki Vita., Elias Zafeiropoulos., Pencho Zlatev., Electricity Energy Market Demonstration and Clearing (2021)
7560 Mladenov, V. M., Chobanov, V. Y., Thong Vu Van., Nguyen Hong Phuong., Daniel Koster., Forecasting and risk assessment in MV grids (2021)
7561 Тодоров, Г. Д., Софронов, Я. П., доц. д-р инж. Петко Събев., ПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ФОРМООБРАЗУВАЩИ ИНСТРУМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛAСТМАСИ (2021)
7562 Nakov, O. N., Mihaylova, E. M., Mladenov, V. M., ANALYSIS OF THE INTEGRATION OF THE OPPORTUNITIES PROVIDED BY MYSQL DATABASE IN THE FIELD OF LEARNING ANALYTICS (2020)
7563 Draganov, I. R., Mironov, R. P., 3D Adaptive SMCM Filtering of CT Images (2021)
7564 Draganov, I. R., Mironov, R. P., Gaussian Adaptive Filtering of Low Resolution Video Using Anisotropic Tensor (2021)
7565 Карапетков, С. М., Кръстев, А. Х., Методика за изследване поведението на водачи на МПС. (2021)
7566 Янева, С. Ц., Материали използвани в средствата за индивидуална балистична защита. Анализ, предимства и недостатъци (2018)
7567 Yaneva, S. C., Analysis and evaluation of the EU action plan to enhance preparedness against chemical, biological, radiological and nuclear security risk and the national program for its implementation (2018)
7568 Янева, С. Ц., Николова В., Василева П., Анализ на структурата на защитните панели на съвременната бронежилетка (2018)
7569 Янева, С. Ц., Николова В., Конструктивни изискванията към дизайна и структурата на съвременната бронежилетка (2018)
7570 Yaneva, S. C., Tumbarska A., Petkov S., Types of bulletproof vest. Classification (2018,2018)
7571 Yaneva, S. C., Testing and evaluation of the resistance to puncture and the protective properties of flexible ballistic panels of bulletproof vests (2018)
7572 Yaneva, S. C., Testing and evaluation of the ballistic resistance of flexible ballistic panels of bulletproof vests (2018)
7573 Yaneva, S. C., Petkov P. S., Nikolova S. V., Petkov S. P., Main Directions for the Development of Protection Equipment of Dynamic Type Using Electrical Energy (2018)
7574 Янева, С. Ц., Сравнителен анализ на NIJ 0115.00 - Stab resistance of personal body armor и HOSDB 2007 - Part 3. Knife and spike resistance (2018)
7575 Янева, С. Ц., Николова В., Петков Ст., Маринов Г., Съвременните заплахи от огнестрелни оръжия (2018)
7576 Янева, С. Ц., Николова В., Петков С., Петков П., МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ ЗА ПРОНИКВАНЕ НА ТВЪРДО, ПЛОСКО, ОСТРО ТЯЛО В ЗАЩИТЕН МНОГОКОМПОНЕНТЕН СЛОЙ (2017)
7577 Янева, С. Ц., Ергономични изисквания към индивидуалната екипировка на антитерориста, използвана в обекти от критичнатара инфраструктура (2017)
7578 Янева, С. Ц., Петров В., Изисквания за балистична устойчивост на бронежилетки, произтичащи от различни международни стандартизационни документи (2017)
7579 Янева, С. Ц., Николова В., Петков С., Асенов С., Състав и маскировъчни свойства на материали използвани за изработване на калъфи за бронежилетки (2017)
7580 Станчев, Г. С., Илиева-Михайлова, Б. П., Автоматизиране на процеса на проектиране на корпуси за електронни устройства с CAD системи (2019)
7581 Павлова, М. Ц., Pavlova M., Development of boutique denim clothing by the "upcycling" method (2021)
7582 Илиева-Михайлова, Б. П., Дишкелов, А. С., НОРМАТИВНА БАЗА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ И НАДЗОР НА СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ (2019)
7583 Вичева, М. Д., Дишкелов, А. С., Илиева-Михайлова, Б. П., Определяне на съществените изисквания от директивите и нормите в хармонизираните стандарти, отнасящи се до тях, за съоръжения под налягане (2018)
7584 Илиева-Михайлова, Б. П., Денев., РАЗРАБОТВАНЕ НА ФИРМЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ НА СТОКИ И УСЛУГИ (2018)
7585 Илиева-Михайлова, Б. П., Денев., РАЗРАБОТВАНЕ НА ФИРМЕН СТАНДАРТ ОТНОСНО ФУНКЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО В ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО (2018)
7586 Илиева-Михайлова, Б. П., Колчакова., РАЗРАБОТВАНЕ НА ФИРМЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (2018)
7587 Petrova, T. S., Markov, D. G., Naydenova, I. I., Modeling the Stirling- Ringbom engine cycle (2016)
7588 Петрова, Ц. С., Проектиране и изработване на двигател на Stirling (2017)
7589 Петрова, Ц. С., Сравнение на основни характеристики на двигатели на Stirling при вариране на параметрите (2017)
7590 Petrova, T. S., Markov, D. G., Velichkova, R. T., Simova, I. S., Numerical investigation of a Stirling – Ringbom engine with an elastic element (2017)
7591 Petrova, T. S., Markov, D. G., Ratz, E. R., Numerical investigation of the spring constant impact on the work of a Stirling-Ringbom engine with an elastic element (2017)
7592 Ganev, I. G., Naydenova, I. i., Evaluation of potential opportunities for electric power generation from landfill gas in “Tsalapitsa (2014)
7593 Ganev, I. I., Naydenova, I. I., Еnеrgy efficiency in refuse derived fuel utilization (2014)
7594 naydenova, I. I., Nullmaer M., Warnatz J., Vlasov P., Detailed kinetic modeling of soot formation during shock-tube pyrolysis of C6H6: Direct comparison with the results of time-resolved laser-induced incandescence (LII) and CW-laser extinction measurements (2004)
7595 Agafonov G. L., Naydenova, I. I., Vlasov P. A., Warnatz J., Detailed kinetic modeling of soot formation in shock tube pyrolysis and oxidation of toluene and n-heptane (2007)
7596 Uzunov, I. M., Georgiev, Z. D., Arabadzhiev, T. N., Influence of intrapulse Raman scattering on stationary pulses in the presence of linear and nonlinear gain as well as spectral filtering (2014)
7597 Методиева, И. Х., Преглед на източниците на хармонични смущения в електрическите мрежи (2020)
7598 Методиева, И. Х., Качество на електрическата енергия генерирана от фотоволтаична система (2020)
7599 Методиева, И. Х., Божков, С. Х., Използване на специализирани инженерни софтуерни продукти при дистанционно обучение на студенти по електротехника (2020)
7600 Консулова, С. С., Божков, С. Х., Методиева, И. Х., Eтиката при обучението на студенти от професионално направление 3.8. икономика (2020)