8092

Публикации
Publications

1336

Автори
Autors

8093

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7551 Янева, С. Ц., Николова В., Петков Ст., Маринов Г., Съвременните заплахи от огнестрелни оръжия (2018)
7552 Янева, С. Ц., Николова В., Петков С., Петков П., МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ ЗА ПРОНИКВАНЕ НА ТВЪРДО, ПЛОСКО, ОСТРО ТЯЛО В ЗАЩИТЕН МНОГОКОМПОНЕНТЕН СЛОЙ (2017)
7553 Янева, С. Ц., Ергономични изисквания към индивидуалната екипировка на антитерориста, използвана в обекти от критичнатара инфраструктура (2017)
7554 Янева, С. Ц., Петров В., Изисквания за балистична устойчивост на бронежилетки, произтичащи от различни международни стандартизационни документи (2017)
7555 Янева, С. Ц., Николова В., Петков С., Асенов С., Състав и маскировъчни свойства на материали използвани за изработване на калъфи за бронежилетки (2017)
7556 Станчев, Г. С., Илиева-Михайлова, Б. П., Автоматизиране на процеса на проектиране на корпуси за електронни устройства с CAD системи (2019)
7557 Павлова, М. Ц., Pavlova M., Development of boutique denim clothing by the "upcycling" method (2021)
7558 Илиева-Михайлова, Б. П., Дишкелов, А. С., НОРМАТИВНА БАЗА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ И НАДЗОР НА СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ (2019)
7559 Вичева, М. Д., Дишкелов, А. С., Илиева-Михайлова, Б. П., Определяне на съществените изисквания от директивите и нормите в хармонизираните стандарти, отнасящи се до тях, за съоръжения под налягане (2018)
7560 Илиева-Михайлова, Б. П., Денев., РАЗРАБОТВАНЕ НА ФИРМЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ НА СТОКИ И УСЛУГИ (2018)
7561 Илиева-Михайлова, Б. П., Денев., РАЗРАБОТВАНЕ НА ФИРМЕН СТАНДАРТ ОТНОСНО ФУНКЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО В ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО (2018)
7562 Илиева-Михайлова, Б. П., Колчакова., РАЗРАБОТВАНЕ НА ФИРМЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (2018)
7563 Petrova, T. S., Markov, D. G., Naydenova, I. I., Modeling the Stirling- Ringbom engine cycle (2016)
7564 Петрова, Ц. С., Проектиране и изработване на двигател на Stirling (2017)
7565 Петрова, Ц. С., Сравнение на основни характеристики на двигатели на Stirling при вариране на параметрите (2017)
7566 Petrova, T. S., Markov, D. G., Velichkova, R. T., Simova, I. S., Numerical investigation of a Stirling – Ringbom engine with an elastic element (2017)
7567 Petrova, T. S., Markov, D. G., Ratz, E. R., Numerical investigation of the spring constant impact on the work of a Stirling-Ringbom engine with an elastic element (2017)
7568 Ganev, I. G., Naydenova, I. i., Evaluation of potential opportunities for electric power generation from landfill gas in “Tsalapitsa (2014)
7569 Ganev, I. I., Naydenova, I. I., Еnеrgy efficiency in refuse derived fuel utilization (2014)
7570 naydenova, I. I., Nullmaer M., Warnatz J., Vlasov P., Detailed kinetic modeling of soot formation during shock-tube pyrolysis of C6H6: Direct comparison with the results of time-resolved laser-induced incandescence (LII) and CW-laser extinction measurements (2004)
7571 Agafonov G. L., Naydenova, I. I., Vlasov P. A., Warnatz J., Detailed kinetic modeling of soot formation in shock tube pyrolysis and oxidation of toluene and n-heptane (2007)
7572 Uzunov, I. M., Georgiev, Z. D., Arabadzhiev, T. N., Influence of intrapulse Raman scattering on stationary pulses in the presence of linear and nonlinear gain as well as spectral filtering (2014)
7573 Методиева, И. Х., Преглед на източниците на хармонични смущения в електрическите мрежи (2020)
7574 Методиева, И. Х., Качество на електрическата енергия генерирана от фотоволтаична система (2020)
7575 Методиева, И. Х., Божков, С. Х., Използване на специализирани инженерни софтуерни продукти при дистанционно обучение на студенти по електротехника (2020)
7576 Консулова, С. С., Божков, С. Х., Методиева, И. Х., Eтиката при обучението на студенти от професионално направление 3.8. икономика (2020)
7577 Методиева, И. Х., Симулационен анализ на електромагнитните полета генерирани от кабелна линия средно напрежение (2020)
7578 Методиева, И. Х., Божков, С. Х., Съвременни средства за мониторинг на въздушни линии и децентрализирани енергийни източници (2019)
7579 Bardarov, N., Christoff, N. V., Todorov, V., Geometric and Topological Bases of a New Classification of Wood Vascular Tissues, Part 2: Classification of Vessels According to Their Grouping (2022)
7580 Стефанова-Стоянова, В. В., АДАПТИВНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ С ЕЛЕМЕНТИ НА КОНТРОЛ НА ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ (2018)
7581 Todorov, M. D., Hamiltonian Approach to Modelling Interfacial Waves over Variable Bottom (2022)
7582 Todorov, M. D., Hamiltonian Models for the Propagation of Irrotational Surface Gravity Waves over a Variable Bottom (2017)
7583 Todorov, M. D., On Asymptotic Dynamical Regimes of Manakov N-soliton Trains in Adiabatic Approximation (2020)
7584 Todorov, M. D., Prinari B., Pukhnachev V., Gerdjikov V., EDITORIAL: “Solitons, Integrability, Nonlinear Waves: Theory and Applications” (2021)
7585 Гълъбова, Л. П., Даскалова-Каракашева, М. С., Системите за управленски контрол през призмата на интелектуалния капитал (2021)
7586 Yonchev, A. S., Lyubomir Mirchev., Modeling and Simulation of Technical Support Services Using ARENA (2021)
7587 Атанасов, В. Ц., Стоилов, Д. Г., Аналитико-емпиричен модел за прогнозиране на годишните технически загуби в електроразпределителните мрежи (2016)
7588 Batchkova I., Popov, G. T., Karamishev, H. G., Stambolov, G. S., Dynamic reconfigurability of control systems using IEC 61499 standard (2013)
7589 Tsvetanova, A. I., Veleva, S. A., APPLICATION OF THE TOPSIS METHOD FOR PRELIMINARY ASSESSMENT OF TECHNOLOGICAL TRANSFER OPTIONS (2020)
7590 Petrakieva, S. K., Ivanov, Z. A., Modelling of the behavior of high pressure discharge lamps in circuits with ballast (2017)
7591 Bachev, I. E., Lazarov, V. D., Zarkov, Z. J., Analysis of the Influence of NdFeB Permanent Magnet’s Type and Volume on the Characteristics of a PM Claw-pole Alternator (2021)
7592 Симеонова-Ингилизова, М. Д., Ролята на емоциите в класната стая (2019)
7593 Nikolov, G. T., Gieva, E. E., Nikolova, B. M., Marinov, M. B., Virtual colorimeter for water analysis (2016)
7594 Deneva, M. A., Stoykova E., Nenchev M., Keller J-C., Diode laser spectrally fixed at an atomic absorption line (2010)
7595 Stoykova E., Nenchev M., Deneva, M. A., Kim Y., Beam Shaping by a Stack of Fizeau Wedges for Metrology (2018)
7596 Zhmud V., Nosek J., Dimitrov, L. V., Boyarchikov E., Nonlinear PID Controller for Effective Suppression of Oscillations When Controlling an Oscillating Object with a Delay (2021)
7597 Zhmud V., Nosek J., Dimitrov, L. V., Boyarchikov E., Investigation of the Dependence of the ADC Error on the Conversion Frequency: Recommendations for Choosing a Multiplier for the Nyquist Frequency (2021)
7598 Noninska, I. S., Romansky, R. P., Organization of Technological Structures for Personal Data Protection (2022)
7599 Георгиева, И. Р., Ръководство за семинарни упражнения по Организационно поведение (2021)
7600 Stanev, S., Stanev, R. H., Some shortcomings of the IEC 60214-1:2003 standard, regarding type tests of tap-changers and motor drive units (2014)