Оригинал (Original)
Автори: Кожухарова, Н., Халова, Е. Й.
Заглавие: „Оптични методи в археологията, криминалистиката и екологията“
Ключови думи: спектроскопия, спектрален анализ, фотографско изследване, хроматография

Библиография

  Издание

  Дни на физиката’2015, Сб. Популярни и научни доклади, том 7, стр. стр. 10-16, 2015, България, София, Издателство на ТУ-София, ISBN ISSN 1313-9576

  Издателските права се държат от Издателство на ТУ-София

  Autors: Kojuharova, N., Halova, E. Y.
  Title: "Optical methods in archeology, criminology and ecology"
  Keywords: spectroscopy, spectral analysis, photographic research, chromatography

  References

   Issue

   Days of Physics at the Technical University – Sofia, vol. 7, pp. 10-16, 2015, Bulgaria, Sofia, Publishing house of TU-Sofia, ISBN ISSN 1313-9576

   Copyright Издателство на ТУ-София

   Вид: публикация в национален форум