9095

Публикации
Publications

1403

Автори
Autors

9096

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7401 Калъпчийска, Ю. В., Панделова, А. Л., Стоянов, Н. С., РАЗРАБОТВАНЕ НА СЕНЗОРНА ПЛАТФОРМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (2019)
7402 Стоянов, Н. С., Панделова, А. Л., Георгиев, Ц. П., Калъпчийска, Ю. В., СИНТЕЗ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КОНЦЕНТРАЦИИ НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА (2020)
7403 Петров, Н. И., Димитров, В. П., Димитрова, В. К., Подход за изследване на вероятността за поразяване на хора при терористичен акт (2019)
7404 Стоянов, Н. С., Панделова, А. Л., Калъпчийска, Ю. В., РАЗРАБОТВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КОНЦЕНТРАЦИИ НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В ЗАКРИТИ ПРОСТРАНСТВА (2020)
7405 Pandelova, A. L., Dimitrov D. I., Stoyanov, N. S., Enzyme Biosensor for Determination of Glucose in Honey Bee (2021)
7406 Pandelova, A. L., Georgiev T. G., Stoyanov, N. S., Dzhudzhev, B. P., Development of a system for measurement of carbon monoxide and smoke detection (2021)
7407 Milushev, G. M., A Concept of Measurement Process-Result Duality in the Context of Measurement Uncertainty (2021)
7408 Milushev, G. M., Measurement of the Efficiency of Electric Vehicle Charging Stations (2020)
7409 Димитрова, В. К., Изследване якостните показатели на образци от корпусни елементи със специално предназначение (2021)
7410 Божериков С.В., Димитров, В. П., Петков Пл., Конструиране на комбинирана дървообработваща машина абрихт-щрайхмус (2019)
7411 Атанасов, К. Т., Димитрова, В. К., Изследване на химичния състав, структурата и твърдостта на образци от корпусни елементи със специално предназначение (2021)
7412 Божериков С.В., Димитров, В. П., Йорданова Н., Конструиране на фрезова 4-осна CNC машина за обработване на дребногабаритни детайли, сп. Машиностроителна техника и технологии (2019)
7413 Божериков С.В., Димитров, В. П., Милчева П., Конструиране на машина за утилизиране на отпадъци от електроламповата промишленост (2019)
7414 Dimitrov, V. P., Binici O., Design of adjustable articulated multi spindle drilling head (2019)
7415 Dimitrov, V. P., Tumer M.B., Optimization of reservation of manual roll bender, Journal of Manufacturing Engineering and Technology (2019)
7416 Milushev, G. M., Verification of the Calculation Method on CLAMP-ON Resistance Testing and Measurement (2019)
7417 Iatcheva, I. I., Some Opportunities to Improve the Learning Process of Students Based on Computer Simulations (2021)
7418 Milushev, G. M., Kirilova-Blagoeva K. S., Accredited Testing of Energy Consumption of Electrical Vehicles According to E-SORT protocol (2018)
7419 Milushev, G. M., Usable Energy of Electrical Vehicles and Charging Station Efficiency According to E-SORT protocol (2018)
7420 Christodoulou C. A., Vita V., Voglitsis D., Milushev, G. M., Ekonomou L., A Heuristic Method for the Reduction of the Outage Rate of High-Voltage Substations Due to Atmospheric Overvoltages (2018)
7421 Iatcheva, I. I., Stancheva, R. D., Andreev A., Lilianova I., Electromagnetic flow meter field distribution maximizing device sensitivity (2016)
7422 Aleksieva-Petrova, A. A., Students’ attitudes toward personal and learning data usage in aptitude project learner taxonomy (2021)
7423 Christodoulou C.A., Vita V., Perantzakis G., Ekonomou L., Milushev, G. M., Adjusting the Parameters of Metal Oxide Gapless Surge Arresters’ Equivalent Circuits Using the Harmony Search Method (2017)
7424 Aleksieva-Petrova, A. A., Survey on the importance of using personal data for learning analytics and of data privacy (2020)
7425 Stoynova, A. V., Bonev, B. B., Improvement the temperature signal filtering in lock-in thermography (2018)
7426 Stoynova, A. V., Brayanov N., Multi-Microcontroller Emulation of Sensors, Actuators and Systems for Flexible Integration of Complex Devices (2018)
7427 Brayanov N., Stoynova, A. V., Evaluation of Model-Based Code Generation for Embedded System-Mature Approach for Development in Evolution (2019)
7428 Bonev, B. B., Stoynova, A. V., Shopov A., Computation of Geometric Characteristics from Thermal Images of a Corroded Surface Object (2020)
7429 Aleksandrova I., Stoynova, A. V., Aleksandrov A., Modelling and Multi-objective Optimization of Elastic Abrasive Cutting of C45 and 42Cr4 Steels (2021)
7430 Stoynova, A. V., System with Infrared Thermography for Diagnostics of Batteries' Technical Condition (2021)
7431 Matanov, N. S., Zahov, A. T., Angelov, I. K., Modeling of the Electric Vehicle Charging Process - Part1 (2021)
7432 Martinov, S. V., Kostova-Toleva, S., Popov, V., Zhelev, M., System for automated management of the logistic process through control points (2018)
7433 Georgieva A., Naydenova, I. T., Numerical Method for Solving Two-dimensional Nonlinear Hammerstein-Fredholm Fuzzy Functional Integral Equations (2021)
7434 Matanov, N. S., Nankinsky, P. N., Modern aspects of the digitalization in distribution systems (2021)
7435 Georgieva A., Naydenova, I. T., Adomian's Decomposition Method and Homotopy Perturbation Method in Solving Two-Dimensional Volterra-Fredholm Fuzzy Integral Equations (2021)
7436 Matanov, N. S., Penev, H. P., Algorithm for selection of passive harmonics filters (2017)
7437 R, K. S., RL., An Automated Irrigation System Using Arduino (2020)
7438 P, M. M., M, E. M., R, K. S., Performance Study and Optimization Design for Gesture Controlled IoT Ecosystem, Using Parallel Signal Processing with Thread Pool (2020)
7439 H, S. I., H, D. A., Y, G. M., S. Hesapchieva, D Hlebarski, GYanachkov, Experimental Determination of the Impact of Load Transfer on the Basic Geometrical Parameters of the Motorcycle during Braking (2021)
7440 Naydenova, I. T., THE HOMOTOPY PERTURBED METHOD FOR VOLTERRA FUZZY INTEGRAL EQUATIONS (2021)
7441 Мартинов, С. В., Логистичен модел за манипулиране на интермодални транспортни единици в многофункционален железопътен терминал (2021)
7442 Bratovanov, N. G., CAD-Based Wafer Scanning Simulations Applicable to the Field of Semiconductor Device Manufacturing (2021)
7443 Bratovanov, N. G., Implementation of pick-and-place algorithms for the purposes of wafer handling robotics simulations (2021)
7444 Мартинов, С. В., Нинов, М., Процесно-ориентирано проектиране на интермодален терминал (2021)
7445 Georgieva, V. M., HOMOMORPHIC FILTERING APPROACH FOR NARROW BAND IMAGES ENHANCEMENT (2015)
7446 Georgieva, V. M., An Approach for Pit Pattern Recognition in Colonoscopy Images (2015)
7447 Georgieva, V. M., Vassilev S G., Kidney Segmentation in US Images via Active Contours (2016)
7448 Гиндева Ст. Ив., Петров, И. С., Граменова, М. В., Иванова, М. С., Славчева, Й. Т., Методическа разработка на лабораторно упражнение по дисциплината „механика” от учебния план за ОКС „Бакалавър”, специалности „КТМ“, „ОВКТ” и „АТ“ (2021)
7449 Popov, V. L., Shakev, N. G., Topalov, A. V., Ahmed, S. A., Detection and following of moving target by an indoor mobile robot using multi-sensor information (2021)
7450 Gramenova, M. V., Ivanova, M. S., Ivanov D., Petrov, I. S., Krastev, A. H., Simulating Model of the Dynamic Processes in Motor-Vehicles with Low-Frequency Internal Combustion Engines (2021)