Оригинал (Original)
Автори: Халова, Е. Й., Кожухарова, Н. А.
Заглавие: “Мястото на курса по физика в Българското и Европейското образование на студенти-бакалаври от инженерните специалности“
Ключови думи: физика, Българското и Европейското образование, цели, проблеми

Библиография

  Издание

  46 Национална Конференция по Въпроси на Обучението по Физика, „Европейски измерения на българското образование по физика”, стр. стр. 89-93, 2018, България, Плевен, CФБ, ISBN 978-954-91841
  Autors: Halova, E. Y., Kojouharova, N. A.
  Title: The place of the physics course in the Bulgarian and European education of bachelor's students in engineering specialties
  Keywords: physics, Bulgarian and European education, goals, problems

  References

   Issue

   46th National Conference on Physics Education, "European Dimensions of Bulgarian Physics Education", pp. 89-93, 2018, Bulgaria, Pleven, UPB, ISBN 978-954-91841

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание