Оригинал (Original)
Автори: Христов, К. Х.
Заглавие: Микропроцесорна реализация на оценител на ъглова позиция като част от система за управление на скоростта на сиснхронен двигател с постоянни магнити
Ключови думи: безсензорно управление, синхронни електродвигатели, оценител

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 68, брой 2, стр. стр. 175-182, 2018, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829
  Autors: Hristov, K. H.
  Title: MICROPROCESSORY REALISATION OF ANGULAR POSITION ESTIMATOR AS A SEGMENT OF SYSTEM FOR SENSORLESS VELOCITY CONTROL OF PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MACHINES
  Keywords: sensorless control, synchronous machines, angular position estimator

  References

   Issue

   Proceedings of TU-Sofia, vol. 68, issue 2, pp. 175-182, 2018, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в международен форум