Оригинал (Original)
Автори: Христов, К. Х.
Заглавие: Методи за повишаване на енергийната ефективност при изграждане на асинхронни електрозадвижвания
Ключови думи: загуби на енергия, импулсно управление, релейни регулатори

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 67, брой 2, стр. стр. 43-50, 2017, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829
  Autors: Hristov, K. H.
  Title: METHOD AND APPROACHES OF INCREASING THE ENERGY EFFICIENCY AT DEVELOPING OF ASYNCHRONOUS DRIVES
  Keywords: energy losses, PWM control, relay regulators

  References

   Issue

   Proceedings of TU-Sofia, vol. 67, issue 2, pp. 43-50, 2017, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в международен форум