Оригинал (Original)
Автори: Халова, Е. Й., Кобиларов, Р. Г., Кожухарова, Н. А., Александрова, С.
Заглавие: „Сборник задачи по Физика I част”
Ключови думи: Задачи, физика

Библиография

  Издание

  Сборник задачи по Физика I част, стр. стр. 0-125, 2014, България, София, Издателство на ТУ-София, ISBN 978-619-167-083-3

  Издателските права се държат от Издателство на ТУ-София

  Autors: Halova, E. Y., Kpbilarov, R. G., Koujuharova, N. A., Alexandrova, S.
  Title: "Collection of Problems in Physics, Part I"
  Keywords: Problems, physics

  References

   Issue

   Collection of Problems in Physics, Part I, pp. 0-125, 2014, Bulgaria, Sofia, Publishing house of TU-Sofia, ISBN 978-619-167-083-3

   Copyright Издателство на ТУ-София

   Вид: ръководство