Оригинал (Original)
Автори: Халова, Е. Й., Кожухарова, Н., Александрова, С.
Заглавие: “Лабораторен практикум по Обща физика I част за специалност "Инженерна физика" в ТУ-София – цели, задачи и проблеми“,
Ключови думи: физика, лабораторен практикум

Библиография

  Издание

  42 Национална Конференция по Въпроси на Обучението по Физика, стр. стр. 81-86, 2014, България, Стара Загора, ISBN 978-954-580-344-4
  Autors: Halova, E. Y., Kojouharova, N., Alexandrova, S.
  Title: "Laboratory exercises on General Physics Part I for the specialty "Engineering Physics" at TU-Sofia - goals, objectives and problems"
  Keywords: physics, laboratory exercises

  References

   Issue

   42nd National Conference on Physics Education, pp. 81-86, 2014, Bulgaria, Stara Zagora, ISBN 978-954-580-344-4

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание