Оригинал (Original)
Автори: Христов, К. Х., Йончев, Е. Й.
Заглавие: Анализ и синтез на трифазни синхронни AC/DC импулсни преобразуватели с двустранен обмен на енергия
Ключови думи: трифазен мрежов преобразувател, управляващи контури, изправи

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 66, брой 2, стр. стр. 117-126, 2016, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hristov, K. H., Yonchev, E. Y.
  Title: ANALYSIS AND SYNTHESIS OF THREE PHASE SYNCHRONOUS AC/DC IMPULSE CONVERTERS WITH BILATERAL ENERGY EXCHANGE
  Keywords: three phase converter, control structures, rectifiers with impulse control, sinusoidal consumption

  References

   Issue

   Proceedings of TU-Sofia, vol. 66, issue 2, pp. 117-126, 2016, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум