Оригинал (Original)
Автори: Халова, Е. Й., Кожухарова, Н. А., Александрова, С. П.
Заглавие: “Лабораторен практикум по физика на кондензираната материя за специалност инженерна физика в ТУ-София – цели, задачи и проблими“
Ключови думи: Лабораторен практикум, физика на кондензирана материя

Библиография

  Издание

  45 Национална Конференция по Въпроси на Обучението по Физика, „Експериментът-основа на образованието по физика“, стр. стр. 81-86, 2017, България, София, ХЕРОН ПРЕС, ISBN 978-954-580-367-3.
  Autors: Halova, E. Y., Kojouharova, N. A., Alexandrova, S. P.
  Title: Laboratory workshop on condensed matter physics for engineering physics at TU-Sofia - goals, tasks and problems
  Keywords: Laboratory workshop, condensed matter physics

  References

   Issue

   45th National Conference on Physics Education, "The Experiment-Based Physics Education, pp. 81-86, 2017, Bulgaria, Sofia, HERON PRESS, ISBN 978-954-580-367-3.

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание