Оригинал (Original)
Автори: Халова, Е. Й., Кожухарова, Н. А., Александрова, С., Кобиларов, Р. Г.
Заглавие: „Ръководство за лабораторни упражнения по Физика I част”,
Ключови думи: физика, лабораторни упражнения

Библиография

  Издание

  Ръководство за лабораторни упражнения по Физика I част, стр. стр. 0-81, 2014, България, София, Издателство на ТУ-София, ISBN 978-619-167-074-1

  Издателските права се държат от Издателство на ТУ-София

  Autors: Halova, E. Y., Kojouharova, N. A., Alexandrova, S., Kobilarov, R. G.
  Title: "Manual for laboratory exercises in Physics Part I",
  Keywords: physics, laboratory exercises

  References

   Issue

   Manual for laboratory exercises in Physics Part, pp. 0-81, 2014, Bulgaria, Sofia, Publishing house of TU-Sofia, ISBN 978-619-167-074-1

   Copyright Издателство на ТУ-София

   Вид: ръководство