Оригинал (Original)
Автори: Христов, К. Х.
Заглавие: Подобряване енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания чрез оптимизация на магнитния поток при управление
Ключови думи: Минимизация на загуби, фактор на мощността, оптимизация на е

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 69, брой 2, стр. стр. 23-32, 2019, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829
  Autors: Hristov, K. H.
  Title: ENERGY EFFICIENCY AMEDMENT OF ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVES BY OPTIMISATION OF THE MAGNETIC FLUX CONTROL
  Keywords: Loss minimisation, power factor, optimisation of the efficiency

  References

   Issue

   Proceedings of TU-Sofia, vol. 69, issue 2, pp. 23-32, 2019, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в международен форум