9105

Публикации
Publications

1404

Автори
Autors

9106

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7251 Atanasov, I. I., Asenov, I. P., Pencheva E. N., Open Access to Measurement Configuration at the Network Edge (2021)
7252 Atanasov, I. I., Trifonov, V. G., Vladislavov, V. G., Pencheva, E. N., Performance Aspects of a Service at the Network Edge (2021)
7253 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Vladislavov, V. G., Trifonov, V. G., Presence and Availability Service at the Network Edge (2021)
7254 Atanasov, I. I., Pencheva, E. N., Programmability of connectivity control (2021)
7255 Александрова, С., Халова, Е. Й., Кожухарова, Н., ,“Свръхтънки оксиди върху плазмено хидрогениран силиций” (2019)
7256 Nenova, M. V., Iliev, G. L., Hristov M., Avresky D., Integration of Splunk Enterprise SIEM for DDoS Attack Detection in IoT (2021)
7257 Кожухарова, Н., Халова, Е. Й., „Оптични методи в археологията, криминалистиката и екологията“ (2015)
7258 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н., “Изисквания при подготовка и представяне на презентация с PowerPoint“ (2020)
7259 Tzvetkova, S. G., Petleshkov, A. S., Lozanov, Y. Y., Electric Power Quality Indicators in a Company Producing Power Electronics (2021)
7260 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н., Александрова, С., “Лабораторен практикум по Обща физика I част за специалност "Инженерна физика" в ТУ-София – цели, задачи и проблеми“, (2014)
7261 Кожухарова, Н., Халова, Е. Й., Александрова, С., “Структура на тест за изпит по Обща физика І част за специалност „Инженерна физика“ в ТУ- София“ (2014)
7262 Халова, Е. Й., „Раздел Оптика в курса по Обща физика в Технически университет – София” (2015)
7263 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н., Александрова, С., „Неформални форми на работа по физика със студенти от ТУ-София” (2016)
7264 Mitov, A. S., Slavov, T. N., Kralev, J. K., Robustness Analysis of an Electrohydraulic Steering Control System Based on the Estimated Uncertainty Model (2021)
7265 Александрова, С., Халова, Е. Й., Кожухарова, Н., Копринков, И., „Дни на физиката в ТУ– София като неформална дейност за повишаване на активността и интереса на студентите” (2016)
7266 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н. А., Александрова, С. П., “Лабораторен практикум по физика на кондензираната материя за специалност инженерна физика в ТУ-София – цели, задачи и проблими“ (2017)
7267 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н. А., “Мястото на курса по физика в Българското и Европейското образование на студенти-бакалаври от инженерните специалности“ (2018)
7268 Slavov, T. N., Kralev, J. K., Petkov, P. H., Identification, Uncertain Modelling, and Robust Control of Embedded Systems (2021)
7269 Халова, Е. Й., Александрова, С., Кожухарова, Н., „Мултимедийно представяне - някои аспекти на подготовката и оформянето на презентациите“ (2019)
7270 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н. А., Александрова, С., Кобиларов, Р. Г., „Ръководство за лабораторни упражнения по Физика I част”, (2014)
7271 Халова, Е. Й., Кобиларов, Р. Г., Кожухарова, Н. А., Александрова, С., „Сборник задачи по Физика I част” (2014)
7272 Христов, К. Х., Методи за управление и оценка на параметри на променливотокови двигатели в диапазона на ниските скорости (2015)
7273 Христов, К. Х., Йончев, Е. Й., Анализ и синтез на трифазни синхронни AC/DC импулсни преобразуватели с двустранен обмен на енергия (2016)
7274 Христов, К. Х., Христов, К. Х., Отдалечено управление с matlab на мрежов AC/DC импулсен преобразувател в реално време – I част (2016)
7275 Христов, К. Х., Йончев, Е. Й., Отдалечено управление с matlab на мрежов AC/DC импулсен преобразувател в реално време – II част (2016)
7276 Христов, К. Х., Методи за повишаване на енергийната ефективност при изграждане на асинхронни електрозадвижвания (2017)
7277 Христов, К. Х., Микропроцесорна реализация на оценител на ъглова позиция като част от система за управление на скоростта на сиснхронен двигател с постоянни магнити (2018)
7278 Христов, К. Х., Наблюдател на противо едн при постояннотоков двигател (2019)
7279 Христов, К. Х., Подобряване енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания чрез оптимизация на магнитния поток при управление (2019)
7280 Христов, К. Х., Изследване възможността за изграждане на компютърно управление в реално време на енергоефективни асинхронни електрозадвижвания (2020)
7281 Hristov, K. H., Approach for control of a Three-phase power converter with xPC Target Software (2021)
7282 Hristov, K. H., Methods of control of three phase AC/DC converter with bilateral energy exchange (2021)
7283 Hristov, K. H., Jonkov, T. S., Approach for control of a three phase AC-DC power converter without grounded conductor of capacitators (2021)
7284 Alexandrova, S., Szekeres, A., Halova, E. Y., “C–V and G–V characterization of defects in ultrathin SiO2 thermally grown on RF plasma-hydrogenated silicon” (2001)
7285 Baraharska, M. B., Slavov, T. N., I. Markovski., . Sil simulation of model-free method for improving of time varying dynamic measurements (2021)
7286 Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Magnetic elastomer sensor for dynamic torque and speed measurements (2021)
7287 Dimitrov, E. T., Ivanov Z., Michaylov, F. I., Pantchev, S. E., Peychev, M. H., Study on the Noise of a Hydrogen-Diesel Dual-Fuel Engine (2021)
7288 Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Distributed Internet of Things System for CO2 Monitoring with LoRaWAN (2021)
7289 Marinova, I. Y., Mateev, V. M., ANN for Electromagnetic Design Optimization (2021)
7290 Mateev, V. M., Todorova, M. K., Marinova, I. Y., Axial magnetic gear flux density harmonic spectrum analysis (2021)
7291 Ralchev, M. L., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Magnetic properties of FFF/FDM 3D printed magnetic material (2021)
7292 Todorova, M. K., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Ferrofluid brake electromagnetic modeling (2021)
7293 Ralchev, M. L., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., 3D Printed Magnetic Core for Hall Effect Current Sensor (2021)
7294 Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Directional Sensing of CO2 with Catalytic Sensors (2021)
7295 Ralchev, M. L., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Thermal Control of Filament Supply in FFF/FDM 3D Printing Technology (2021)
7296 Ralchev, M. L., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Measurement of AC Electric Arc Discharge Acoustic Spectrum (2021)
7297 Ralchev, M. L., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., IoT System for Electric Discharge Acoustic Spectrum Monitoring (2021)
7298 Todorova, M. K., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Magnetic Gear Design Optimization by Genetic Algorithm with ANN Controlled Crossover and Mutation (2021)
7299 Lozanov, Y. Y., Assessment of the technical condition of electric contact joints using thermography (2021)
7300 Стоянов, Й. С., Относно видовете трактори и изискванията към тях във връзка с предназначението им. (2020)