Оригинал (Original)
Автори: Христов, К. Х.
Заглавие: Наблюдател на противо едн при постояннотоков двигател
Ключови думи: наблюдател, оценител противо електро движещо напрежение, ско

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 69, брой 3, стр. стр. 17-26, 2019, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829
  Autors: Hristov, K. H.
  Title: OBSERVER ON BACK EMF TO DC ELECTRIC MOTOR
  Keywords: observer, estimate of back emf, estimate speed, armature resistance

  References

   Issue

   Proceedings of TU-Sofia, vol. 69, issue 3, pp. 17-26, 2019, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в международен форум