Autors: Mateev, V. M., Marinova, I. Y.
Title: Magnetic elastomer sensor for dynamic torque and speed measurements
Keywords: Flexible electronics; Flexible sensor; Magnetic paint; Nano-magnetic elastomer; Printable electronics; Printable sensor; Rotational speed sensor; Torque sensing

References

    Issue

    Electronics, 2021, Switzerland, DOI: 10.3390/electronics10030309

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science