8383

Публикации
Publications

1360

Автори
Autors

8384

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7201 Alexandrova, S., Халова, Е. Й., Kojuharova, N., „Characterization of Si surface, modified by H+ plasma implantation“ (2015)
7202 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Nikolov, A. N., An approach to transformation of data into knowledge for power control in smart homes (2017)
7203 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Mobile Edge Service for D2D Communications (2018)
7204 Pencheva, E. N., Kireva-Mihova, D. P., Atanasov, I. I., Trifonov, V. G., Mobile edge service for intersystem handover (2018)
7205 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Kireva, D. P., Trifonov, V. G., Enhanced mobile edge bandwidth management service (2018)
7206 Pencheva, E. N., Kireva, D. P., Atanasov, I. I., Trifonov, V. G., Open Access to Intersystem Handover Control Using Multi-access Edge Computing (2018)
7207 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Kireva-Mihova, D. P., Trifonov, V. G., Third Party Initiated WLAN Offloading (2018)
7208 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., KirevaMihova, D. P., Trifonov, V. G., RESTful Interfaces for Application Initiated D2D Communications (2018)
7209 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Mobile Edge Services for Quality of Service Control and Access to Terminal Status (2018)
7210 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., An extension of radio network information interfaces for terminal activity in a cell (2018)
7211 Jivkov, V. S., Draganov, V. A., Stoyanova, Y. P., ELECTRIC VEHICLES MILEAGE EXTENDER KINETIC ENERGY STORAGE (2015)
7212 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Web Services for Radio Resource Control (2017)
7213 Atanasov, I. I., Asenov, I. P., Pencheva E. N., Open Access to Measurement Configuration at the Network Edge (2021)
7214 Atanasov, I. I., Trifonov, V. G., Vladislavov, V. G., Pencheva, E. N., Performance Aspects of a Service at the Network Edge (2021)
7215 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Vladislavov, V. G., Trifonov, V. G., Presence and Availability Service at the Network Edge (2021)
7216 Atanasov, I. I., Pencheva, E. N., Programmability of connectivity control (2021)
7217 Александрова, С., Халова, Е. Й., Кожухарова, Н., ,“Свръхтънки оксиди върху плазмено хидрогениран силиций” (2019)
7218 Nenova, M. V., Iliev, G. L., Hristov M., Avresky D., Integration of Splunk Enterprise SIEM for DDoS Attack Detection in IoT (2021)
7219 Кожухарова, Н., Халова, Е. Й., „Оптични методи в археологията, криминалистиката и екологията“ (2015)
7220 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н., “Изисквания при подготовка и представяне на презентация с PowerPoint“ (2020)
7221 Tzvetkova, S. G., Petleshkov, A. S., Lozanov, Y. Y., Electric Power Quality Indicators in a Company Producing Power Electronics (2021)
7222 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н., Александрова, С., “Лабораторен практикум по Обща физика I част за специалност "Инженерна физика" в ТУ-София – цели, задачи и проблеми“, (2014)
7223 Кожухарова, Н., Халова, Е. Й., Александрова, С., “Структура на тест за изпит по Обща физика І част за специалност „Инженерна физика“ в ТУ- София“ (2014)
7224 Халова, Е. Й., „Раздел Оптика в курса по Обща физика в Технически университет – София” (2015)
7225 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н., Александрова, С., „Неформални форми на работа по физика със студенти от ТУ-София” (2016)
7226 Mitov, A. S., Slavov, T. N., Kralev, J. K., Robustness Analysis of an Electrohydraulic Steering Control System Based on the Estimated Uncertainty Model (2021)
7227 Александрова, С., Халова, Е. Й., Кожухарова, Н., Копринков, И., „Дни на физиката в ТУ– София като неформална дейност за повишаване на активността и интереса на студентите” (2016)
7228 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н. А., Александрова, С. П., “Лабораторен практикум по физика на кондензираната материя за специалност инженерна физика в ТУ-София – цели, задачи и проблими“ (2017)
7229 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н. А., “Мястото на курса по физика в Българското и Европейското образование на студенти-бакалаври от инженерните специалности“ (2018)
7230 Slavov, T. N., Kralev, J. K., Petkov, P. H., Identification, Uncertain Modelling, and Robust Control of Embedded Systems (2021)
7231 Халова, Е. Й., Александрова, С., Кожухарова, Н., „Мултимедийно представяне - някои аспекти на подготовката и оформянето на презентациите“ (2019)
7232 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н. А., Александрова, С., Кобиларов, Р. Г., „Ръководство за лабораторни упражнения по Физика I част”, (2014)
7233 Халова, Е. Й., Кобиларов, Р. Г., Кожухарова, Н. А., Александрова, С., „Сборник задачи по Физика I част” (2014)
7234 Христов, К. Х., Методи за управление и оценка на параметри на променливотокови двигатели в диапазона на ниските скорости (2015)
7235 Христов, К. Х., Йончев, Е. Й., Анализ и синтез на трифазни синхронни AC/DC импулсни преобразуватели с двустранен обмен на енергия (2016)
7236 Христов, К. Х., Христов, К. Х., Отдалечено управление с matlab на мрежов AC/DC импулсен преобразувател в реално време – I част (2016)
7237 Христов, К. Х., Йончев, Е. Й., Отдалечено управление с matlab на мрежов AC/DC импулсен преобразувател в реално време – II част (2016)
7238 Христов, К. Х., Методи за повишаване на енергийната ефективност при изграждане на асинхронни електрозадвижвания (2017)
7239 Христов, К. Х., Микропроцесорна реализация на оценител на ъглова позиция като част от система за управление на скоростта на сиснхронен двигател с постоянни магнити (2018)
7240 Христов, К. Х., Наблюдател на противо едн при постояннотоков двигател (2019)
7241 Христов, К. Х., Подобряване енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания чрез оптимизация на магнитния поток при управление (2019)
7242 Христов, К. Х., Изследване възможността за изграждане на компютърно управление в реално време на енергоефективни асинхронни електрозадвижвания (2020)
7243 Hristov, K. H., Approach for control of a Three-phase power converter with xPC Target Software (2021)
7244 Hristov, K. H., Methods of control of three phase AC/DC converter with bilateral energy exchange (2021)
7245 Hristov, K. H., Jonkov, T. S., Approach for control of a three phase AC-DC power converter without grounded conductor of capacitators (2021)
7246 Alexandrova, S., Szekeres, A., Halova, E. Y., “C–V and G–V characterization of defects in ultrathin SiO2 thermally grown on RF plasma-hydrogenated silicon” (2001)
7247 Baraharska, M. B., Slavov, T. N., I. Markovski., . Sil simulation of model-free method for improving of time varying dynamic measurements (2021)
7248 Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Magnetic elastomer sensor for dynamic torque and speed measurements (2021)
7249 Dimitrov, E. T., Ivanov Z., Michaylov, F. I., Pantchev, S. E., Peychev, M. H., Study on the Noise of a Hydrogen-Diesel Dual-Fuel Engine (2021)
7250 Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Distributed Internet of Things System for CO2 Monitoring with LoRaWAN (2021)