9095

Публикации
Publications

1403

Автори
Autors

9096

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7201 Matsankov, M. I., Petrov S P., Modeling of the induced voltage in a disconnected grounded conductor of a three-phase power line (2021)
7202 Alexandrova, S., Halova, E. Y., Szekeres, A., Vlaikova, E., Gartner, M., Anastasescu, M., “Annealing of Si surface region modified by plasma immersion implantation of nitrogen” (2012)
7203 Kandeva, M. K., Kalitchin, Zh., Stoyanova, Y. P., INFLUENCE OF CHROMIUM CONCENTRATION ON THE EROSIVE WEAR OF NI-CR-B-SI COATINGS APPLIED BY SUPERSONIC FLAME JET (HVOF) (2021)
7204 Penev, B. G., Advanced Two-Dimensional Proportional-Derivative Command to Line-of-Sight Guidance Laws, . (2021)
7205 Penev, B. G., A Simplified Adaptive Two-Dimensional Proportional–Derivative Command to Line-of-Sight Guidance Law (2021)
7206 Alexandrova, S., Halova, E. Y., Bakalova, S., Szekeres, A., Marin, A., Osiceanu, P., Gartner, M., Kojuharova, N., “XPS study on nanoscaled SiOxNy layers synthezised by plasma immersion implantation of nitrogen” (2014)
7207 Alexandrova, S., Szekeres, A., Halova, E. Y., Kojuharova, N., “Electrical parameters of thin nanoscale SiOx layers grown on plasma hydrogenated silicon” (2014)
7208 Данева, М. Й., Исторический обзор инклюзивного образования в Болгарии (2021)
7209 Митова, М. П., Елементи на компютърна реализация на експертна информационна система с европейски изисквания за безопасност (2017)
7210 Daneva, M. Y., Nikolova, M. K., ETHNO-CULTURAL ASPECTS OF LEARNING ATTITUDES (2021)
7211 Данева, М. Й., Николова, М. К., АНАЛИЗ НА МОДЕЛА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В САЩ (2021)
7212 Николова, М. К., Яначкова Т. С., Обучение на ученици билингви чрез повишаване на интереса им към ученето (2021)
7213 Данева, М. Й., Николова, М. К., ЕФЕКТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ДЕЛА НА УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ НАЧАЛНО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В САЩ (2021)
7214 Николова, М. К., Данева, М. Й., Нури, Х. Х., ПРОБЛЕМЪТ „ОТДАЛЕЧЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА“ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА (2021)
7215 Mitova, M. P., Chuchuganov, K. Y., Analysis and Structure of the Regulatory Framework of Market Surveillance in Bulgaria (2018)
7216 Manev, S. V., Dochev, I. N., Docheva, L. E., Study of the Parameters of the Resonance Amplifier (2021)
7217 Gechev, T. M., Punov, P. B., Hydrogen production, storage and delivery in regards to automotive applications-A brief review (2021)
7218 Manev, S. V., Dochev, I. N., Docheva, L. E., Behaviour Study of Analogue Circuits (2021)
7219 Ташева, Р. П., Стефанов, И. Ж., Oценка на параметрите на милисекундния акретиращ пулсар XTEJ 1807-294 чрез моделиране на тройките от едновременни квазипериодични осцилации (2021)
7220 Vicheva, M. D., Mitova, M. P., Role of Standardization for Developing Single European Market (2018)
7221 Mitova, M. P., Vicheva, M. D., Cenkolovska, I. N., Methodology for ensuring the safety of machines (2019)
7222 Mitova, M. P., Chuchuganov, K. Y., Hazdai, L. Y., Analysis and approach for developing of electronic system for the automatic reproduction of documents (2019)
7223 Симеонова-Ингилизова, М. Д., МОТИВАЦИОННО ИНТЕРВЮИРАНЕ –ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (2021)
7224 SimeonovaIngilizova, M. D., Donev, V. I., INVESTIGATION AND ANALYSIS OF STUDENT’S SATISFACTION FROM LEARNING IN (2021)
7225 Halova, E. Y., Kojuharova, N., Alexandrova, S., Szekeres, A., “Interface characterization of nanoscale SiOx layers grown on RF plasma hydrogenated silicon” (2016)
7226 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Velkova, D. L., Flexible Charging Using Edge Computing (2020)
7227 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Nametkov, A. A., Cloud based mission critical calls at the edge (2020)
7228 Александрова, C., Халова, Е. Й., “Свръхтънки слоеве, получени чрез йонна имплантация” (2013)
7229 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Mobile edge computing applications for connectivity management (2017)
7230 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Mobile edge computing services for dynamic quality of service control (2017)
7231 Aлександрова, С., Халова, Е. Й., Кожухарова, Н., Рентгенова ФЕС на наноструктурирани SiOxNy слоеве - химичен състав и структура“, (2014)
7232 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., An approach to design radio network information Web services for mobile edge computing (2017)
7233 Димитрова, М. И., Играта като средство за формиране на лидерски умения в обучението (2018)
7234 Консулова, С. С., Димитрова, М. И., Предизвикателства пред младия учител в мултикултурната класна стая (2018)
7235 Konsulova, S. S., Dimitrova, M. I., Preparedness of students to deal with challenges in the multicultural class room (2018)
7236 Николова, М. К., Димитрова, М. И., Повишаване активността на студентите в самостоятелната работа (2015)
7237 Димитрова, М. И., Формиране на умения за самоорганизация на студентите в съвременното образование (2014)
7238 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Kassev, K. M., Trifonov, V. G., Location service in mobile edge computing (2017)
7239 Alexandrova, S., Халова, Е. Й., Kojuharova, N., „Characterization of Si surface, modified by H+ plasma implantation“ (2015)
7240 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Nikolov, A. N., An approach to transformation of data into knowledge for power control in smart homes (2017)
7241 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Mobile Edge Service for D2D Communications (2018)
7242 Pencheva, E. N., Kireva-Mihova, D. P., Atanasov, I. I., Trifonov, V. G., Mobile edge service for intersystem handover (2018)
7243 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Kireva, D. P., Trifonov, V. G., Enhanced mobile edge bandwidth management service (2018)
7244 Pencheva, E. N., Kireva, D. P., Atanasov, I. I., Trifonov, V. G., Open Access to Intersystem Handover Control Using Multi-access Edge Computing (2018)
7245 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Kireva-Mihova, D. P., Trifonov, V. G., Third Party Initiated WLAN Offloading (2018)
7246 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., KirevaMihova, D. P., Trifonov, V. G., RESTful Interfaces for Application Initiated D2D Communications (2018)
7247 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Mobile Edge Services for Quality of Service Control and Access to Terminal Status (2018)
7248 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., An extension of radio network information interfaces for terminal activity in a cell (2018)
7249 Jivkov, V. S., Draganov, V. A., Stoyanova, Y. P., ELECTRIC VEHICLES MILEAGE EXTENDER KINETIC ENERGY STORAGE (2015)
7250 Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Web Services for Radio Resource Control (2017)