8092

Публикации
Publications

1336

Автори
Autors

8093

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7201 Халова, Е. Й., „Раздел Оптика в курса по Обща физика в Технически университет – София” (2015)
7202 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н., Александрова, С., „Неформални форми на работа по физика със студенти от ТУ-София” (2016)
7203 Mitov, A. S., Slavov, T. N., Kralev, J. K., Robustness Analysis of an Electrohydraulic Steering Control System Based on the Estimated Uncertainty Model (2021)
7204 Александрова, С., Халова, Е. Й., Кожухарова, Н., Копринков, И., „Дни на физиката в ТУ– София като неформална дейност за повишаване на активността и интереса на студентите” (2016)
7205 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н. А., Александрова, С. П., “Лабораторен практикум по физика на кондензираната материя за специалност инженерна физика в ТУ-София – цели, задачи и проблими“ (2017)
7206 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н. А., “Мястото на курса по физика в Българското и Европейското образование на студенти-бакалаври от инженерните специалности“ (2018)
7207 Slavov, T. N., Kralev, J. K., Petkov, P. H., Identification, Uncertain Modelling, and Robust Control of Embedded Systems (2021)
7208 Халова, Е. Й., Александрова, С., Кожухарова, Н., „Мултимедийно представяне - някои аспекти на подготовката и оформянето на презентациите“ (2019)
7209 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н. А., Александрова, С., Кобиларов, Р. Г., „Ръководство за лабораторни упражнения по Физика I част”, (2014)
7210 Халова, Е. Й., Кобиларов, Р. Г., Кожухарова, Н. А., Александрова, С., „Сборник задачи по Физика I част” (2014)
7211 Христов, К. Х., Методи за управление и оценка на параметри на променливотокови двигатели в диапазона на ниските скорости (2015)
7212 Христов, К. Х., Йончев, Е. Й., Анализ и синтез на трифазни синхронни AC/DC импулсни преобразуватели с двустранен обмен на енергия (2016)
7213 Христов, К. Х., Христов, К. Х., Отдалечено управление с matlab на мрежов AC/DC импулсен преобразувател в реално време – I част (2016)
7214 Христов, К. Х., Йончев, Е. Й., Отдалечено управление с matlab на мрежов AC/DC импулсен преобразувател в реално време – II част (2016)
7215 Христов, К. Х., Методи за повишаване на енергийната ефективност при изграждане на асинхронни електрозадвижвания (2017)
7216 Христов, К. Х., Микропроцесорна реализация на оценител на ъглова позиция като част от система за управление на скоростта на сиснхронен двигател с постоянни магнити (2018)
7217 Христов, К. Х., Наблюдател на противо едн при постояннотоков двигател (2019)
7218 Христов, К. Х., Подобряване енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания чрез оптимизация на магнитния поток при управление (2019)
7219 Христов, К. Х., Изследване възможността за изграждане на компютърно управление в реално време на енергоефективни асинхронни електрозадвижвания (2020)
7220 Hristov, K. H., Approach for control of a Three-phase power converter with xPC Target Software (2021)
7221 Hristov, K. H., Methods of control of three phase AC/DC converter with bilateral energy exchange (2021)
7222 Hristov, K. H., Jonkov, T. S., Approach for control of a three phase AC-DC power converter without grounded conductor of capacitators (2021)
7223 Alexandrova, S., Szekeres, A., Halova, E. Y., “C–V and G–V characterization of defects in ultrathin SiO2 thermally grown on RF plasma-hydrogenated silicon” (2001)
7224 Baraharska, M. B., Slavov, T. N., I. Markovski., . Sil simulation of model-free method for improving of time varying dynamic measurements (2021)
7225 Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Magnetic elastomer sensor for dynamic torque and speed measurements (2021)
7226 Dimitrov, E. T., Ivanov Z., Michaylov, F. I., Pantchev, S. E., Peychev, M. H., Study on the Noise of a Hydrogen-Diesel Dual-Fuel Engine (2021)
7227 Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Distributed Internet of Things System for CO2 Monitoring with LoRaWAN (2021)
7228 Marinova, I. Y., Mateev, V. M., ANN for Electromagnetic Design Optimization (2021)
7229 Mateev, V. M., Todorova, M. K., Marinova, I. Y., Axial magnetic gear flux density harmonic spectrum analysis (2021)
7230 Ralchev, M. L., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Magnetic properties of FFF/FDM 3D printed magnetic material (2021)
7231 Todorova, M. K., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Ferrofluid brake electromagnetic modeling (2021)
7232 Ralchev, M. L., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., 3D Printed Magnetic Core for Hall Effect Current Sensor (2021)
7233 Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Directional Sensing of CO2 with Catalytic Sensors (2021)
7234 Ralchev, M. L., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Thermal Control of Filament Supply in FFF/FDM 3D Printing Technology (2021)
7235 Ralchev, M. L., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Measurement of AC Electric Arc Discharge Acoustic Spectrum (2021)
7236 Ralchev, M. L., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., IoT System for Electric Discharge Acoustic Spectrum Monitoring (2021)
7237 Todorova, M. K., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Magnetic Gear Design Optimization by Genetic Algorithm with ANN Controlled Crossover and Mutation (2021)
7238 Lozanov, Y. Y., Assessment of the technical condition of electric contact joints using thermography (2021)
7239 Стоянов, Й. С., Относно видовете трактори и изискванията към тях във връзка с предназначението им. (2020)
7240 Stoyanov, Y. S., Soil chip thickness of a spading machine with differentoperating modes (2000)
7241 Stoyanov, Y. S., Grain combines productivity according to various unloading methods – in the field and at the edge of the field (2016)
7242 Stoyanov, Y. S., Justification of a method for determining the moment for switching on the level one signaling of filled grain harvester hoppers (2017)
7243 A. Dakova., D. Dakova., Kasapeteva, Z. A., V. Slavchev., L. Kovachev., Degenerate four-photon parametric processes, energy exchange between the components and nonlinear polarization rotation (2021)
7244 Stoyanov, Y. S., Soil structure after treatment with different operation modes of spading machine (2018)
7245 Stoyanov, Y. S., STUDY OF THE KINEMATICS OF A SPADING MACHINE BY USING ENGINEERING SOFTWARE (2017)
7246 Стоянов, Й. С., Влияние на режина на работа на копачната машина върху раздробяването на почвата (2017)
7247 Стоянов, Й. С., ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА КОПАЧНА МАШИНА (2017)
7248 Kasapeteva, Z. A., A. Dakova., V. Slavchev., D. Dakova., L. Kovachev., K. Kovachev., Energy exchange during third harmonic generation in multi-mode optical fibers (2021)
7249 Lozanov, Y. Y., Tzvetkova, S. G., Petleshkov, A. S., Determination of the Periodicity for Thermographic Tests of the Electrical Equipment (2021)
7250 Колев, В. Г., Драганова-Златева, И. Д., Влияние на ВЕИ върху системната адекватност на РБългария (2021)