10913

Публикации
Publications

1542

Автори
Autors

10914

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7301 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н., “Изисквания при подготовка и представяне на презентация с PowerPoint“ (2020)
7302 Tzvetkova, S. G., Petleshkov, A. S., Lozanov, Y. Y., Electric Power Quality Indicators in a Company Producing Power Electronics (2021)
7303 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н., Александрова, С., “Лабораторен практикум по Обща физика I част за специалност "Инженерна физика" в ТУ-София – цели, задачи и проблеми“, (2014)
7304 Кожухарова, Н., Халова, Е. Й., Александрова, С., “Структура на тест за изпит по Обща физика І част за специалност „Инженерна физика“ в ТУ- София“ (2014)
7305 Халова, Е. Й., „Раздел Оптика в курса по Обща физика в Технически университет – София” (2015)
7306 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н., Александрова, С., „Неформални форми на работа по физика със студенти от ТУ-София” (2016)
7307 Mitov, A. S., Slavov, T. N., Kralev, J. K., Robustness Analysis of an Electrohydraulic Steering Control System Based on the Estimated Uncertainty Model (2021)
7308 Александрова, С., Халова, Е. Й., Кожухарова, Н., Копринков, И., „Дни на физиката в ТУ– София като неформална дейност за повишаване на активността и интереса на студентите” (2016)
7309 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н. А., Александрова, С. П., “Лабораторен практикум по физика на кондензираната материя за специалност инженерна физика в ТУ-София – цели, задачи и проблими“ (2017)
7310 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н. А., “Мястото на курса по физика в Българското и Европейското образование на студенти-бакалаври от инженерните специалности“ (2018)
7311 Slavov, T. N., Kralev, J. K., Petkov, P. H., Identification, Uncertain Modelling, and Robust Control of Embedded Systems (2021)
7312 Халова, Е. Й., Александрова, С., Кожухарова, Н., „Мултимедийно представяне - някои аспекти на подготовката и оформянето на презентациите“ (2019)
7313 Халова, Е. Й., Кожухарова, Н. А., Александрова, С., Кобиларов, Р. Г., „Ръководство за лабораторни упражнения по Физика I част”, (2014)
7314 Халова, Е. Й., Кобиларов, Р. Г., Кожухарова, Н. А., Александрова, С., „Сборник задачи по Физика I част” (2014)
7315 Христов, К. Х., Методи за управление и оценка на параметри на променливотокови двигатели в диапазона на ниските скорости (2015)
7316 Христов, К. Х., Йончев, Е. Й., Анализ и синтез на трифазни синхронни AC/DC импулсни преобразуватели с двустранен обмен на енергия (2016)
7317 Христов, К. Х., Христов, К. Х., Отдалечено управление с matlab на мрежов AC/DC импулсен преобразувател в реално време – I част (2016)
7318 Христов, К. Х., Йончев, Е. Й., Отдалечено управление с matlab на мрежов AC/DC импулсен преобразувател в реално време – II част (2016)
7319 Христов, К. Х., Методи за повишаване на енергийната ефективност при изграждане на асинхронни електрозадвижвания (2017)
7320 Христов, К. Х., Микропроцесорна реализация на оценител на ъглова позиция като част от система за управление на скоростта на сиснхронен двигател с постоянни магнити (2018)
7321 Христов, К. Х., Наблюдател на противо едн при постояннотоков двигател (2019)
7322 Христов, К. Х., Подобряване енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания чрез оптимизация на магнитния поток при управление (2019)
7323 Христов, К. Х., Изследване възможността за изграждане на компютърно управление в реално време на енергоефективни асинхронни електрозадвижвания (2020)
7324 Hristov, K. H., Approach for control of a Three-phase power converter with xPC Target Software (2021)
7325 Hristov, K. H., Methods of control of three phase AC/DC converter with bilateral energy exchange (2021)
7326 Hristov, K. H., Jonkov, T. S., Approach for control of a three phase AC-DC power converter without grounded conductor of capacitators (2021)
7327 Alexandrova, S., Szekeres, A., Halova, E. Y., “C–V and G–V characterization of defects in ultrathin SiO2 thermally grown on RF plasma-hydrogenated silicon” (2001)
7328 Baraharska, M. B., Slavov, T. N., I. Markovski., . Sil simulation of model-free method for improving of time varying dynamic measurements (2021)
7329 Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Magnetic elastomer sensor for dynamic torque and speed measurements (2021)
7330 Dimitrov, E. T., Ivanov Z., Michaylov, F. I., Pantchev, S. E., Peychev, M. H., Study on the Noise of a Hydrogen-Diesel Dual-Fuel Engine (2021)
7331 Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Distributed Internet of Things System for CO2 Monitoring with LoRaWAN (2021)
7332 Marinova, I. Y., Mateev, V. M., ANN for Electromagnetic Design Optimization (2021)
7333 Mateev, V. M., Todorova, M. K., Marinova, I. Y., Axial magnetic gear flux density harmonic spectrum analysis (2021)
7334 Ralchev, M. L., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Magnetic properties of FFF/FDM 3D printed magnetic material (2021)
7335 Todorova, M. K., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Ferrofluid brake electromagnetic modeling (2021)
7336 Ralchev, M. L., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., 3D Printed Magnetic Core for Hall Effect Current Sensor (2021)
7337 Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Directional Sensing of CO2 with Catalytic Sensors (2021)
7338 Ralchev, M. L., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Thermal Control of Filament Supply in FFF/FDM 3D Printing Technology (2021)
7339 Ralchev, M. L., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Measurement of AC Electric Arc Discharge Acoustic Spectrum (2021)
7340 Ralchev, M. L., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., IoT System for Electric Discharge Acoustic Spectrum Monitoring (2021)
7341 Todorova, M. K., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Magnetic Gear Design Optimization by Genetic Algorithm with ANN Controlled Crossover and Mutation (2021)
7342 Lozanov, Y. Y., Assessment of the technical condition of electric contact joints using thermography (2021)
7343 Стоянов, Й. С., Относно видовете трактори и изискванията към тях във връзка с предназначението им. (2020)
7344 Stoyanov, Y. S., Soil chip thickness of a spading machine with differentoperating modes (2000)
7345 Stoyanov, Y. S., Grain combines productivity according to various unloading methods – in the field and at the edge of the field (2016)
7346 Stoyanov, Y. S., Justification of a method for determining the moment for switching on the level one signaling of filled grain harvester hoppers (2017)
7347 A. Dakova., D. Dakova., Kasapeteva, Z. A., V. Slavchev., L. Kovachev., Degenerate four-photon parametric processes, energy exchange between the components and nonlinear polarization rotation (2021)
7348 Stoyanov, Y. S., Soil structure after treatment with different operation modes of spading machine (2018)
7349 Stoyanov, Y. S., STUDY OF THE KINEMATICS OF A SPADING MACHINE BY USING ENGINEERING SOFTWARE (2017)
7350 Стоянов, Й. С., Влияние на режина на работа на копачната машина върху раздробяването на почвата (2017)