Оригинал (Original)
Автори: Халова, Е. Й., Кожухарова, Н., Александрова, С.
Заглавие: „Неформални форми на работа по физика със студенти от ТУ-София”
Ключови думи: физика, неформално обучение, студенти

Библиография

  Издание

  44 Национална Конференция по Въпроси на Обучението по Физика, „Неформално образование по физика и астрономия“, стр. стр. 76-79, 2016, България, Ямбол, ХЕРОН ПРЕС, ISBN 978-954-580-361-1.
  Autors: Halova, E. Y., Kojouharova, N., Alexandrova, S.
  Title: "Informal forms of work in physics with students from TU-Sofia"
  Keywords: physics, non-formal learning, students

  References

   Issue

   44th National Conference on Physics Education, "Non-formal education in physics and astronomy", pp. 76-79, 2016, Bulgaria, Yambol, HERON PRESS, ISBN 978-954-580-361-1.

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание