8590

Публикации
Publications

1367

Автори
Autors

8591

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7351 Nikolova, H. N., Tabakova, B., Kalimanova, I. I., Yankova, I., Materials for total hip joint prostheses - biaxial flexural strenght of two ceramic systems (2010)
7352 Мирчев, С. Т., Голева, Р. И., Балабанов, Г. Р., Изследване на телетрафична система с дискретно време Geo/Polya/1/ (2010)
7353 Балабанов, Г. Р., Йосифов С., Управление на трафика в WiMAX чрез въвеждане на приоритети (2010)
7354 Vetova, S. M., CBIR Efficiency Enhancement using Local Features Algorithm with Hausdorff Distance (2017)
7355 Balabanov, G. R., Mirtchev, S. T., A priority traffic models in wideband mobile networks (2008)
7356 Ivanov, I., Vetova, S. M., Cryptographic Algorithm IDA for Security and Data Storage Increase in the Integrated Application of the European System "Ecall" For Automatic Emergency Calls in Car Accidents (2015)
7357 Мирчев, С. Т., Балабанов, Г. Р., Изследване на телетрафична система Pareto/Pareto/1/k чрез симулиране (2008)
7358 Балабанов, Г. Р., Михлаев Г., Модели на услуги от интерактивен клас в широколентова мобилна мрежа –UMTS (2008)
7359 Vetova, S. M., Ivanov, I., Comparative analysis between two search algorithms using DTCWT for content-based image retrieval (2015)
7360 Балабанов, Г. Р., Модели на трафикоизточници в широколентови мобилни мрежи (2007)
7361 Николова, Х. Н., Михалков, Г. Б., Тестване на токови преобразуватели от заворен тип (2020)
7362 Jadhav, S. P., Balabanov, G. R., Poulkov, V. K., Technique for Enhancing the Efficiency and Security of Lightweight IoT Devices (2021)
7363 Zhilevski, M. M., Mikhov, M. R., Study of the Cutting Regimes in a Class of Machine Tools Aiming at Their Improvement (2021)
7364 Пенчев, С. И., Панайотов, Х. П., Сейзински, Д.Т., Тодоров, Б.М., Изследване на аеродинамични характеристики на мини безпилотни самолети с различни аеродинамични схеми в аеродинамична тръба (2021)
7365 Gatchev, G. K., Mollov, V. S., BoolHash: A New Convolutional Algorithm for Boolean Activations (2021)
7366 Mihova, T. B., Иванова., Industry 4.0 - Challenge to Human Resourses (2021)
7367 Mihova, T. B., Best Practice In The Digital Management Of Human Resources (2021)
7368 Mihova, T. B., Ivanova, I. M., Николова - Алексиева., E-Learning - the practice in industrial enterprises (2021)
7369 Чалъкова, Е. Д., CAD геометрично моделиране на хидравлична зъбна помпа и оптимална структурна система за сглобяване (2021)
7370 Панделова, А. Л., РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЪКАНЕН БИОСЕНЗОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА, (2012)
7371 Milushev, G. M., Analysis of Load Profiles with Dynamic Loads, External Consumption and Added PV Generation (2021)
7372 Калъпчийска, Ю. В., Панделова, А. Л., Стоянов, Н. С., РАЗРАБОТВАНЕ НА СЕНЗОРНА ПЛАТФОРМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (2019)
7373 Стоянов, Н. С., Панделова, А. Л., Георгиев, Ц. П., Калъпчийска, Ю. В., СИНТЕЗ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КОНЦЕНТРАЦИИ НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА (2020)
7374 Петров, Н. И., Димитров, В. П., Димитрова, В. К., Подход за изследване на вероятността за поразяване на хора при терористичен акт (2019)
7375 Стоянов, Н. С., Панделова, А. Л., Калъпчийска, Ю. В., РАЗРАБОТВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КОНЦЕНТРАЦИИ НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В ЗАКРИТИ ПРОСТРАНСТВА (2020)
7376 Pandelova, A. L., Dimitrov D. I., Stoyanov, N. S., Enzyme Biosensor for Determination of Glucose in Honey Bee (2021)
7377 Pandelova, A. L., Georgiev T. G., Stoyanov, N. S., Dzhudzhev, B. P., Development of a system for measurement of carbon monoxide and smoke detection (2021)
7378 Milushev, G. M., A Concept of Measurement Process-Result Duality in the Context of Measurement Uncertainty (2021)
7379 Milushev, G. M., Measurement of the Efficiency of Electric Vehicle Charging Stations (2020)
7380 Димитрова, В. К., Изследване якостните показатели на образци от корпусни елементи със специално предназначение (2021)
7381 Божериков С.В., Димитров, В. П., Петков Пл., Конструиране на комбинирана дървообработваща машина абрихт-щрайхмус (2019)
7382 Атанасов, К. Т., Димитрова, В. К., Изследване на химичния състав, структурата и твърдостта на образци от корпусни елементи със специално предназначение (2021)
7383 Божериков С.В., Димитров, В. П., Йорданова Н., Конструиране на фрезова 4-осна CNC машина за обработване на дребногабаритни детайли, сп. Машиностроителна техника и технологии (2019)
7384 Божериков С.В., Димитров, В. П., Милчева П., Конструиране на машина за утилизиране на отпадъци от електроламповата промишленост (2019)
7385 Dimitrov, V. P., Binici O., Design of adjustable articulated multi spindle drilling head (2019)
7386 Dimitrov, V. P., Tumer M.B., Optimization of reservation of manual roll bender, Journal of Manufacturing Engineering and Technology (2019)
7387 Milushev, G. M., Verification of the Calculation Method on CLAMP-ON Resistance Testing and Measurement (2019)
7388 Iatcheva, I. I., Some Opportunities to Improve the Learning Process of Students Based on Computer Simulations (2021)
7389 Milushev, G. M., Kirilova-Blagoeva K. S., Accredited Testing of Energy Consumption of Electrical Vehicles According to E-SORT protocol (2018)
7390 Milushev, G. M., Usable Energy of Electrical Vehicles and Charging Station Efficiency According to E-SORT protocol (2018)
7391 Christodoulou C. A., Vita V., Voglitsis D., Milushev, G. M., Ekonomou L., A Heuristic Method for the Reduction of the Outage Rate of High-Voltage Substations Due to Atmospheric Overvoltages (2018)
7392 Iatcheva, I. I., Stancheva, R. D., Andreev A., Lilianova I., Electromagnetic flow meter field distribution maximizing device sensitivity (2016)
7393 AleksievaPetrova, A. A., Students’ attitudes toward personal and learning data usage in aptitude project learner taxonomy (2021)
7394 Christodoulou C.A., Vita V., Perantzakis G., Ekonomou L., Milushev, G. M., Adjusting the Parameters of Metal Oxide Gapless Surge Arresters’ Equivalent Circuits Using the Harmony Search Method (2017)
7395 AleksievaPetrova, A. A., Survey on the importance of using personal data for learning analytics and of data privacy (2020)
7396 Stoynova, A. V., Bonev, B. B., Improvement the temperature signal filtering in lock-in thermography (2018)
7397 Stoynova, A. V., Brayanov N., Multi-Microcontroller Emulation of Sensors, Actuators and Systems for Flexible Integration of Complex Devices (2018)
7398 Brayanov N., Stoynova, A. V., Evaluation of Model-Based Code Generation for Embedded System-Mature Approach for Development in Evolution (2019)
7399 Bonev, B. B., Stoynova, A. V., Shopov A., Computation of Geometric Characteristics from Thermal Images of a Corroded Surface Object (2020)
7400 Aleksandrova I., Stoynova, A. V., Aleksandrov A., Modelling and Multi-objective Optimization of Elastic Abrasive Cutting of C45 and 42Cr4 Steels (2021)