11036

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11037

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7651 Todorov, G. D., Sofronov, Y. P., Petkov, A. V., Innovative Joystick Virtual Prototype Ergonomy Validation Methodology by Physical 3d Printed Functional Model (2018)
7652 Mollov, V. S., Gatchev, G. K., Integer Convolutional Neural Networks with Boolean Activations: The BoolHash Algorithm (2020)
7653 Grigorova, D. V., Hybrid approach to zero pronoun resolution in Bulgarian (2016)
7654 Todorov, G. D., Kamberov, K. H., Romanov, B. G., Sofronov, Y. P., Increasing level of confidence in CFD analysis results (2017)
7655 Mladenov, V. M., Chobanov, V. Y., Teodor Bobochikov., Thong Vu Van., İbrahim Gazioğlu., Tristan Rey., Trading process and flexibility energy service exchange (2021)
7656 Mladenov, V. M., Chobanov, V. Y., Thong Vu Van., David Steen., Peer to Peer technologies in energy network (2021)
7657 Mladenov, V. M., Chobanov, V. Y., Zdravko Popov., Vasiliki Vita., Elias Zafeiropoulos., Pencho Zlatev., Electricity Energy Market Demonstration and Clearing (2021)
7658 Mladenov, V. M., Chobanov, V. Y., Thong Vu Van., Nguyen Hong Phuong., Daniel Koster., Forecasting and risk assessment in MV grids (2021)
7659 Тодоров, Г. Д., Софронов, Я. П., доц. д-р инж. Петко Събев., ПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ФОРМООБРАЗУВАЩИ ИНСТРУМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛAСТМАСИ (2021)
7660 Nakov, O. N., Mihaylova, E. M., Mladenov, V. M., ANALYSIS OF THE INTEGRATION OF THE OPPORTUNITIES PROVIDED BY MYSQL DATABASE IN THE FIELD OF LEARNING ANALYTICS (2020)
7661 Draganov, I. R., Mironov, R. P., 3D Adaptive SMCM Filtering of CT Images (2021)
7662 Draganov, I. R., Mironov, R. P., Gaussian Adaptive Filtering of Low Resolution Video Using Anisotropic Tensor (2021)
7663 Карапетков, С. М., Кръстев, А. Х., Методика за изследване поведението на водачи на МПС. (2021)
7664 Янева, С. Ц., Материали използвани в средствата за индивидуална балистична защита. Анализ, предимства и недостатъци (2018)
7665 Yaneva, S. C., Analysis and evaluation of the EU action plan to enhance preparedness against chemical, biological, radiological and nuclear security risk and the national program for its implementation (2018)
7666 Янева, С. Ц., Николова В., Василева П., Анализ на структурата на защитните панели на съвременната бронежилетка (2018)
7667 Янева, С. Ц., Николова В., Конструктивни изискванията към дизайна и структурата на съвременната бронежилетка (2018)
7668 Yaneva, S. C., Tumbarska A., Petkov S., Types of bulletproof vest. Classification (2018,2018)
7669 Yaneva, S. C., Testing and evaluation of the resistance to puncture and the protective properties of flexible ballistic panels of bulletproof vests (2018)
7670 Yaneva, S. C., Testing and evaluation of the ballistic resistance of flexible ballistic panels of bulletproof vests (2018)
7671 Yaneva, S. C., Petkov P. S., Nikolova S. V., Petkov S. P., Main Directions for the Development of Protection Equipment of Dynamic Type Using Electrical Energy (2018)
7672 Янева, С. Ц., Сравнителен анализ на NIJ 0115.00 - Stab resistance of personal body armor и HOSDB 2007 - Part 3. Knife and spike resistance (2018)
7673 Янева, С. Ц., Николова В., Петков Ст., Маринов Г., Съвременните заплахи от огнестрелни оръжия (2018)
7674 Янева, С. Ц., Николова В., Петков С., Петков П., МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ ЗА ПРОНИКВАНЕ НА ТВЪРДО, ПЛОСКО, ОСТРО ТЯЛО В ЗАЩИТЕН МНОГОКОМПОНЕНТЕН СЛОЙ (2017)
7675 Янева, С. Ц., Ергономични изисквания към индивидуалната екипировка на антитерориста, използвана в обекти от критичнатара инфраструктура (2017)
7676 Янева, С. Ц., Петров В., Изисквания за балистична устойчивост на бронежилетки, произтичащи от различни международни стандартизационни документи (2017)
7677 Янева, С. Ц., Николова В., Петков С., Асенов С., Състав и маскировъчни свойства на материали използвани за изработване на калъфи за бронежилетки (2017)
7678 Станчев, Г. С., Илиева-Михайлова, Б. П., Автоматизиране на процеса на проектиране на корпуси за електронни устройства с CAD системи (2019)
7679 Павлова, М. Ц., Pavlova M., Development of boutique denim clothing by the "upcycling" method (2021)
7680 Илиева-Михайлова, Б. П., Дишкелов, А. С., НОРМАТИВНА БАЗА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ И НАДЗОР НА СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ (2019)
7681 Вичева, М. Д., Дишкелов, А. С., Илиева-Михайлова, Б. П., Определяне на съществените изисквания от директивите и нормите в хармонизираните стандарти, отнасящи се до тях, за съоръжения под налягане (2018)
7682 Илиева-Михайлова, Б. П., Денев., РАЗРАБОТВАНЕ НА ФИРМЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ НА СТОКИ И УСЛУГИ (2018)
7683 Илиева-Михайлова, Б. П., Денев., РАЗРАБОТВАНЕ НА ФИРМЕН СТАНДАРТ ОТНОСНО ФУНКЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО В ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО (2018)
7684 Илиева-Михайлова, Б. П., Колчакова., РАЗРАБОТВАНЕ НА ФИРМЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (2018)
7685 Petrova, T. S., Markov, D. G., Naydenova, I. I., Modeling the Stirling- Ringbom engine cycle (2016)
7686 Петрова, Ц. С., Проектиране и изработване на двигател на Stirling (2017)
7687 Петрова, Ц. С., Сравнение на основни характеристики на двигатели на Stirling при вариране на параметрите (2017)
7688 Petrova, T. S., Markov, D. G., Velichkova, R. T., Simova, I. S., Numerical investigation of a Stirling – Ringbom engine with an elastic element (2017)
7689 Petrova, T. S., Markov, D. G., Ratz, E. R., Numerical investigation of the spring constant impact on the work of a Stirling-Ringbom engine with an elastic element (2017)
7690 Ganev, I. G., Naydenova, I. i., Evaluation of potential opportunities for electric power generation from landfill gas in “Tsalapitsa (2014)
7691 Ganev, I. I., Naydenova, I. I., Еnеrgy efficiency in refuse derived fuel utilization (2014)
7692 naydenova, I. I., Nullmaer M., Warnatz J., Vlasov P., Detailed kinetic modeling of soot formation during shock-tube pyrolysis of C6H6: Direct comparison with the results of time-resolved laser-induced incandescence (LII) and CW-laser extinction measurements (2004)
7693 Agafonov G. L., Naydenova, I. I., Vlasov P. A., Warnatz J., Detailed kinetic modeling of soot formation in shock tube pyrolysis and oxidation of toluene and n-heptane (2007)
7694 Uzunov, I. M., Georgiev, Z. D., Arabadzhiev, T. N., Influence of intrapulse Raman scattering on stationary pulses in the presence of linear and nonlinear gain as well as spectral filtering (2014)
7695 Методиева, И. Х., Преглед на източниците на хармонични смущения в електрическите мрежи (2020)
7696 Методиева, И. Х., Качество на електрическата енергия генерирана от фотоволтаична система (2020)
7697 Методиева, И. Х., Божков, С. Х., Използване на специализирани инженерни софтуерни продукти при дистанционно обучение на студенти по електротехника (2020)
7698 Консулова, С. С., Божков, С. Х., Методиева, И. Х., Eтиката при обучението на студенти от професионално направление 3.8. икономика (2020)
7699 Методиева, И. Х., Симулационен анализ на електромагнитните полета генерирани от кабелна линия средно напрежение (2020)
7700 Методиева, И. Х., Божков, С. Х., Съвременни средства за мониторинг на въздушни линии и децентрализирани енергийни източници (2019)