Оригинал (Original)
Автори: Александрова, С., Халова, Е. Й., Кожухарова, Н., Копринков, И.
Заглавие: „Дни на физиката в ТУ– София като неформална дейност за повишаване на активността и интереса на студентите”
Ключови думи: дни на физиката, неформална дейност, студенти

Библиография

  Издание

  44 Национална Конференция по Въпроси на Обучението по Физика, „Неформално образование по физика и астрономия", стр. стр. 107-110, 2016, България, Ямбол, ХЕРОН ПРЕС, ISBN 978-954-580-361-1.
  Autors: Alexandrova, S., Halova, E. Y., Koujuharova, N., Koprinkov, I.
  Title: Days of Physics at the Technical University of Sofia as an informal activity to increase the activity and interest of students
  Keywords: days of physics, informal activities, students

  References

   Issue

   44th National Conference on Physics Education, "Non-formal Education in Physics and Astronomy", pp. 107-110, 2016, Bulgaria, Yambol, HERON PRESS, ISBN 978-954-580-361-1.

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание