Оригинал (Original)
Автори: Халова, Е. Й., Александрова, С., Кожухарова, Н.
Заглавие: „Мултимедийно представяне - някои аспекти на подготовката и оформянето на презентациите“
Ключови думи: мултимедия, обучение, изисквания

Библиография

  Издание

  47 Национална Конференция по Въпроси на Обучението по Физика, том 47, стр. стр. 64-69, 2019, България, Велико Търново, СФБ, ISBN 978-954- 91841.
  Autors: Halova, E. Y., Alexandrova, S., Koujuharova, N.
  Title: Multimedia presentation - some aspects of the preparation and design of presentations "
  Keywords: multimedia, training, requirements

  References

   Issue

   47th National Conference on Physics Education, vol. 47, pp. 64-69, 2019, Bulgaria, Veliko Tarnovo, Union of Physicists in Bulgaria, ISBN 978-954- 91841.

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание