Оригинал (Original)
Автори: Христов, К. Х., Йончев, Е. Й.
Заглавие: Отдалечено управление с matlab на мрежов AC/DC импулсен преобразувател в реално време – II част
Ключови думи: Отдалечено управление, работа в реално време, трифазен мрежо

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 66, брой 2, стр. стр. 107-116, 2016, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829
  Autors: Hristov, K. H., Yonchev, E. Y.
  Title: REMOTE CONTROL IN MATLAB OF AC/DC IMPULSE CONVERTER IN REAL TIME - PART II
  Keywords: Remote control, real time control, three phase converter

  References

   Issue

   Proceedings of TU-Sofia, vol. 66, issue 2, pp. 107-116, 2016, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в международен форум