Оригинал (Original)
Автори: Христов, К. Х.
Заглавие: Изследване възможността за изграждане на компютърно управление в реално време на енергоефективни асинхронни електрозадвижвания
Ключови думи: компютърно управление, трифазен мрежов AC-DC преобразувател

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 70, брой 1, стр. стр. 21-28, 2020, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829
  Autors: Hristov, K. H.
  Title: A STUDY OF THE POTENTIALITY FOR DEVELOPMENT OF REAL TIME COMPUTER CONTROLLED ENERGY EFFICIENT ASYNCHRONOUS ELECTRICAL DRIVES
  Keywords: computer control, three-phase AC-DC converter

  References

   Issue

   Proceedings of TU-Sofia, vol. 70, issue 1, pp. 21-28, 2020, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в международен форум