8092

Публикации
Publications

1336

Автори
Autors

8093

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7601 Stanev, R. H., Asenov, T. S., Vacheva, G. I., Micro and nanogrid active power management under stand alone and grid connected operation (2017)
7602 Mihailova, M. M., TRENEV V., GENOVA P., KONSTANTINOV S., Process Simulation in a MechatronicBioreactor Device with Speed-RegulatedMotors for Growing of Three-Dimensional Cell Cultures (2006)
7603 Petrinska, I. C., Investigation of the Color Rendering of LED Luminaires for Human Centric Lighting (2021)
7604 Михайлова Г., Добрев Т., Цонева, М. М., ОБРАТНА ЗАДАЧА НА КИНЕМАТИКАТА НА РЕГИОНАЛНИ ПОДСИСТЕМИ НА ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ С ТРИ СТЕПЕНИ НА СВОБОДА (2021)
7605 SPIRO M. KONSTANTINOV., Mindova, M. M., PANAYOT T. GOSPODINOV., PENKA I. GENOVA., Three-Dimensional Bioreactor Cultures: A Useful Dynamic Model for the Study of Cellular Interactions (2004)
7606 Тодоров, Г. Д., Иванов, Ц. Т., Камберов, К. Х., Златев, Б. Н., BG4045U1 Обратима асинхронна електрическа машина с аксиално ориентиран магнитен поток със съставни статор и ротор (2021)
7607 Гераскова, О. Д., Мениджмънт и маркетинг 1 част (2022)
7608 Райчев, Р. П., Делова, И. Л., Намаляване на механичните напрежения при пробни образци, подложени на сложно натоварване (2022)
7609 Делова, И. Л., Райчев, Р. П., Изследване на механичните напрежения при перфорирани пластини, подложени на сложно натоварване (2022)
7610 Karapetkov, S. M., Moneva, I. K., Gramenova, M. V., Tsoneva, M. M., Mechano-mathematical modeling of motor-vehicle motion with reading the stabilizing moment of the driving wheels (2011)
7611 Tzanova, S. S., Microelectronics Skill Alliance-Need Analysis of Microelectronics Sector (2021)
7612 Tzanova, S. S., Implementation of an Internationalised Master Degree Courses in Nanoelectronics and Nanotechnologies in Asian Universities (2021)
7613 Plaza., Castro., Sancristobal., Tzanova, S. S., Promoting Microelectronic through Remote FPGA based Laboratory (2021)
7614 Tzanova, S. S., Master Degree Modules in Nanotechnologies for Electronics (2012)
7615 Tzanova, S. S., Virtual Performance Support Systems for Engineering Education (2018)
7616 Lazarov, V. D., Notton G., Zarkov, Z. J., Ivan B., Hybrid Power Systems with Renewable Energy Sources – Types, Structures, Trends for Research and Development (2005)
7617 Баева, М. Р., Славова, В. О., Станко Станков., Influence of emulsifiers on the changes of sponge cakes during storage (2016)
7618 Stoyanov, Y. S., Theoretical Study Of A Spading Machine With A Horizontal Arm (2021)
7619 Райков, К. В., Интеграционна перспектива на хибридните микроелектронни елементи в мембранните технологии (2020)
7620 Райков, К. В., Модернизация на хидроформа помпена станция чрез използване на честотен инвертор (2020)
7621 Mollov, V. S., CMOS Three-State Buffer Delay Optimization for High Speed Implementation (2020)
7622 Славова, В. О., Иванова, Н. В., Г. Н., ЕКСТРАКЦИЯ НА β-КАРОТИН ОТ МОРКОВИ С НЯКОИ НЕПОЛЯРНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ (2021)
7623 Райков, К. В., Методика за определяне на сумарните годишни разходи поради несинусоидалност на напрежението (2021)
7624 Райков, К. В., Методика за определяне на сумарните годишни разходи поради несиметрия на напрежението (2021)
7625 Райков, К. В., Възможност за защита от работа на сухо при помпа с честотен преобразувател с вграден програмируем контролер (2021)
7626 Неделчева, С. И., Райков, К. В., Задачи по къси съединения (2022)
7627 Драголов Е., Георгиев И., Лилов И., Георгиев, С. Г., Планиране на експерименталното изследване и обработка на опитните данни на електролитните сплавни покрития (2017)
7628 Драголов Е., Георгиев И., Лилов И., Георгиев, С. Г., Класификация на възстановителните покрития (2017)
7629 Vacheva, G. I., Stanev, R. H., Kanchev, H. C., Hinov, N. L., Study of multiple operation modes of mini, micro and nanogrid (2018)
7630 Vacheva, G. I., Hinov, N. L., Stanev, R. H., Modelling of power electronic converter for LED lighting system powered by micro and nanogrid (2018)
7631 Vacheva, G. I., Hinov, N. L., Zlatev, Z. L., Modelling of DC/DC boost converter in visual programing environments (2018)
7632 Vacheva, G. I., Hinov, N. L., Penev, D. N., Research procedure for buck-boost converter for small electric vehicles (2017)
7633 Hranov, C. H., Vacheva, G. I., Hinov, N. L., Arnaudov, D. D., Modelling DC-DC converter for charging supercapacitor (2017)
7634 Драголов Е., Михайлова Г., Георгиев, С. Г., Микротвърдост на желязо-никелово-кобалтови покрития (2018)
7635 Георгиев, С. Г., Драголов Е., Михайлова Г., Изследване на морфологията, структурата и размерите на кристалите на електролитно отложените желязо, никел и кадмиевите покрития (2018)
7636 Цонева, М. М., Георгиев, С. Г., Янева Д., Иванова, М. С., Кинематичномоделиране на газоразпределителния механизъм от ДВГ в средата на програмен продукт Matlab (2017)
7637 Цонева, М. М., Георгиев, С. Г., Относно кинематичните характеристики на механизъм от двуредов двигател с вътрешно горене (2018)
7638 Георгиев, С. Г., Драголов Е., Георгиев И., Обзор на методите и материалите за постигане качествени покрития със специфични свойства в условията на наваряване (2018)
7639 Георгиев, С. Г., Драголов Е., Георгиев И., Избор на електроден материал за възстановяване в условията на електродъгово наваряване детайли с дефиниран комплекс от свойства (2018)
7640 Spirov D., Lazarov, V. D., Roye D., Zarkov, Z. J., Mansouri O., Modélisation des convertisseurs statiques DC-DC pour des applications dans les énergies renouvelables en utilisant Matlab/Simulink (2009)
7641 Lazarov, V. D., Zarkov, Z. J., Kanchev, H. C., Stoyanov, L. S., B. François., Compensation of power fluctuations in PV systems with supercapacitors (2012)
7642 Gurov, N. R., Slavov, V. D., Tashev, T. A., Virtual capacitive sensor system (2011)
7643 Slavov, V. D., Tashev, T. A., Computer based system for sources automated calibration (2010)
7644 Ivanova, V., Tashev, T. A., Draganov, I. R., DDoS Attacks Classification using SVM (2022)
7645 Gatchev, G. K., Mollov, V. S., Combining Pre-Calculated Inference Lookup Tables in Convolutional Neural Networks (2020)
7646 Uzunov, I. M., Influence of intrapulse Raman scattering on the modulational instability in optical fibres (1990)
7647 Uzunov, I. M., Kostov N., New kinds of periodical waves in birefringent optical fibres (1992)
7648 Gerdjikov V.S., Uzunov, I. M., Adiabatic and non-soliton interactions in nonlinear optics (2001)
7649 Pulov V. I., Uzunov, I. M., Chakarov E., Finding Lie Symmtries of PDEs with Mathematica: Applications to Nonlinear Fiber Optics (2008)
7650 Zarkov, Z. J., Demirkov, B. T., Power Control of PMSG for Wind Turbine Using Maximum Torque per Ampere Strategy (2017)