8657

Публикации
Publications

1370

Автори
Autors

8658

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7601 Петрова, Ц. С., Сравнение на основни характеристики на двигатели на Stirling при вариране на параметрите (2017)
7602 Petrova, T. S., Markov, D. G., Velichkova, R. T., Simova, I. S., Numerical investigation of a Stirling – Ringbom engine with an elastic element (2017)
7603 Petrova, T. S., Markov, D. G., Ratz, E. R., Numerical investigation of the spring constant impact on the work of a Stirling-Ringbom engine with an elastic element (2017)
7604 Ganev, I. G., Naydenova, I. i., Evaluation of potential opportunities for electric power generation from landfill gas in “Tsalapitsa (2014)
7605 Ganev, I. I., Naydenova, I. I., Еnеrgy efficiency in refuse derived fuel utilization (2014)
7606 naydenova, I. I., Nullmaer M., Warnatz J., Vlasov P., Detailed kinetic modeling of soot formation during shock-tube pyrolysis of C6H6: Direct comparison with the results of time-resolved laser-induced incandescence (LII) and CW-laser extinction measurements (2004)
7607 Agafonov G. L., Naydenova, I. I., Vlasov P. A., Warnatz J., Detailed kinetic modeling of soot formation in shock tube pyrolysis and oxidation of toluene and n-heptane (2007)
7608 Uzunov, I. M., Georgiev, Z. D., Arabadzhiev, T. N., Influence of intrapulse Raman scattering on stationary pulses in the presence of linear and nonlinear gain as well as spectral filtering (2014)
7609 Методиева, И. Х., Преглед на източниците на хармонични смущения в електрическите мрежи (2020)
7610 Методиева, И. Х., Качество на електрическата енергия генерирана от фотоволтаична система (2020)
7611 Методиева, И. Х., Божков, С. Х., Използване на специализирани инженерни софтуерни продукти при дистанционно обучение на студенти по електротехника (2020)
7612 Консулова, С. С., Божков, С. Х., Методиева, И. Х., Eтиката при обучението на студенти от професионално направление 3.8. икономика (2020)
7613 Методиева, И. Х., Симулационен анализ на електромагнитните полета генерирани от кабелна линия средно напрежение (2020)
7614 Методиева, И. Х., Божков, С. Х., Съвременни средства за мониторинг на въздушни линии и децентрализирани енергийни източници (2019)
7615 Slavkova, M. D., Specific Applications of Nanocrystalline and Amorphous Soft Magnetic Materials with Different Hysteresis Loops (2021)
7616 Bardarov, N., Christoff, N. V., Todorov, V., Geometric and Topological Bases of a New Classification of Wood Vascular Tissues, Part 2: Classification of Vessels According to Their Grouping (2022)
7617 Стефанова-Стоянова, В. В., АДАПТИВНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ С ЕЛЕМЕНТИ НА КОНТРОЛ НА ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ (2018)
7618 Todorov, M. D., Hamiltonian Approach to Modelling Interfacial Waves over Variable Bottom (2022)
7619 Todorov, M. D., Hamiltonian Models for the Propagation of Irrotational Surface Gravity Waves over a Variable Bottom (2017)
7620 Todorov, M. D., On Asymptotic Dynamical Regimes of Manakov N-soliton Trains in Adiabatic Approximation (2020)
7621 Todorov, M. D., Prinari B., Pukhnachev V., Gerdjikov V., EDITORIAL: “Solitons, Integrability, Nonlinear Waves: Theory and Applications” (2021)
7622 Гълъбова, Л. П., Даскалова-Каракашева, М. С., Системите за управленски контрол през призмата на интелектуалния капитал (2021)
7623 Yonchev, A. S., Lyubomir Mirchev., Modeling and Simulation of Technical Support Services Using ARENA (2021)
7624 Атанасов, В. Ц., Стоилов, Д. Г., Аналитико-емпиричен модел за прогнозиране на годишните технически загуби в електроразпределителните мрежи (2016)
7625 Batchkova I., Popov, G. T., Karamishev, H. G., Stambolov, G. S., Dynamic reconfigurability of control systems using IEC 61499 standard (2013)
7626 Tsvetanova, A. I., Veleva, S. A., APPLICATION OF THE TOPSIS METHOD FOR PRELIMINARY ASSESSMENT OF TECHNOLOGICAL TRANSFER OPTIONS (2020)
7627 Petrakieva, S. K., Ivanov, Z. A., Modelling of the behavior of high pressure discharge lamps in circuits with ballast (2017)
7628 Bachev, I. E., Lazarov, V. D., Zarkov, Z. J., Analysis of the Influence of NdFeB Permanent Magnet’s Type and Volume on the Characteristics of a PM Claw-pole Alternator (2021)
7629 Симеонова-Ингилизова, М. Д., Ролята на емоциите в класната стая (2019)
7630 Nikolov, G. T., Gieva, E. E., Nikolova, B. M., Marinov, M. B., Virtual colorimeter for water analysis (2016)
7631 Deneva, M. A., Stoykova E., Nenchev M., Keller J-C., Diode laser spectrally fixed at an atomic absorption line (2010)
7632 Stoykova E., Nenchev M., Deneva, M. A., Kim Y., Beam Shaping by a Stack of Fizeau Wedges for Metrology (2018)
7633 Zhmud V., Nosek J., Dimitrov, L. V., Boyarchikov E., Nonlinear PID Controller for Effective Suppression of Oscillations When Controlling an Oscillating Object with a Delay (2021)
7634 Zhmud V., Nosek J., Dimitrov, L. V., Boyarchikov E., Investigation of the Dependence of the ADC Error on the Conversion Frequency: Recommendations for Choosing a Multiplier for the Nyquist Frequency (2021)
7635 Noninska, I. S., Romansky, R. P., Organization of Technological Structures for Personal Data Protection (2022)
7636 Георгиева, И. Р., Ръководство за семинарни упражнения по Организационно поведение (2021)
7637 Stanev, S., Stanev, R. H., Some shortcomings of the IEC 60214-1:2003 standard, regarding type tests of tap-changers and motor drive units (2014)
7638 Stanev, R. H., Asenov, T. S., Vacheva, G. I., Micro and nanogrid active power management under stand alone and grid connected operation (2017)
7639 Mihailova, M. M., TRENEV V., GENOVA P., KONSTANTINOV S., Process Simulation in a MechatronicBioreactor Device with Speed-RegulatedMotors for Growing of Three-Dimensional Cell Cultures (2006)
7640 Petrinska, I. C., Investigation of the Color Rendering of LED Luminaires for Human Centric Lighting (2021)
7641 Михайлова Г., Добрев Т., Цонева, М. М., ОБРАТНА ЗАДАЧА НА КИНЕМАТИКАТА НА РЕГИОНАЛНИ ПОДСИСТЕМИ НА ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ С ТРИ СТЕПЕНИ НА СВОБОДА (2021)
7642 SPIRO M. KONSTANTINOV., Mindova, M. M., PANAYOT T. GOSPODINOV., PENKA I. GENOVA., Three-Dimensional Bioreactor Cultures: A Useful Dynamic Model for the Study of Cellular Interactions (2004)
7643 Тодоров, Г. Д., Иванов, Ц. Т., Камберов, К. Х., Златев, Б. Н., BG4045U1 Обратима асинхронна електрическа машина с аксиално ориентиран магнитен поток със съставни статор и ротор (2021)
7644 Гераскова, О. Д., Мениджмънт и маркетинг 1 част (2022)
7645 Райчев, Р. П., Делова, И. Л., Намаляване на механичните напрежения при пробни образци, подложени на сложно натоварване (2022)
7646 Делова, И. Л., Райчев, Р. П., Изследване на механичните напрежения при перфорирани пластини, подложени на сложно натоварване (2022)
7647 Karapetkov, S. M., Moneva, I. K., Gramenova, M. V., Tsoneva, M. M., Mechano-mathematical modeling of motor-vehicle motion with reading the stabilizing moment of the driving wheels (2011)
7648 Tzanova, S. S., Microelectronics Skill Alliance-Need Analysis of Microelectronics Sector (2021)
7649 Tzanova, S. S., Implementation of an Internationalised Master Degree Courses in Nanoelectronics and Nanotechnologies in Asian Universities (2021)
7650 Plaza., Castro., Sancristobal., Tzanova, S. S., Promoting Microelectronic through Remote FPGA based Laboratory (2021)