Оригинал (Original)
Автори: Халова, Е. Й.
Заглавие: „Раздел Оптика в курса по Обща физика в Технически университет – София”
Ключови думи: физика, раздел Оптика, обучение

Библиография

  Издание

  43 Национална Конференция по Въпроси на Обучението по Физика, стр. стр. 31-34, 2015, България, Благоевград, ХЕРОН ПРЕС, ISBN 978-954-580-354-3
  Autors: Halova, E. Y.
  Title: "Optics Section in the General Physics course at the Technical University - Sofia"
  Keywords: physics, section Optics, training

  References

   Issue

   43 National Conference on Physics Education, pp. 31-34, 2015, Bulgaria, Blagoevgrad, HERON PRESS, ISBN 978-954-580-354-3

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание