Оригинал (Original)
Автори: Николова, М. К., Димитрова, М. И.
Заглавие: Повишаване активността на студентите в самостоятелната работа
Ключови думи: активност, самостоятелност, самостоятелна работа

Библиография

  Издание

  , 2015, България,
  Autors: Nikolova, M. K., Dimitrova, M. I.
  Title: Increase the activity of the learner in independent work
  Keywords: activity, independence, independent work

  References

   Issue

   , 2015, Bulgaria,

   Цитирания (Citation/s):
   1. Петкова, Е.,ГЕНЕРАТИВНИ КОНЦЕПТИ ОТВЪД ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ - ОТ „ПЕРМА- НЕНТНОТО ЧЕТЕНЕ“ ДО „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“, Известия на Съюза на учените - Сливен,ISSN 1311-2864(print)ISSN 2682-9827 (online, volume 36(1),стр.26-31 - 2021 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум