Оригинал (Original)
Автори: Консулова, С. С., Димитрова, М. И.
Заглавие: Предизвикателства пред младия учител в мултикултурната класна стая
Ключови думи: multicultural education, challenges, young teacher, multicultural class room

Библиография

  Издание

  , 2018, България,
  Autors: Konsulova, S. S., Dimitrova, M. I.
  Title: Challenges to the young teacher in the multicultural class room
  Keywords: multicultural education, challenges, young teacher, multicultural class room

  References

   Issue

   , 2018, Bulgaria,

   Цитирания (Citation/s):
   1. Данева, М., Николова, М., Факторът „нагласи“ и отпадането от училище, Известия на Съюза на учените - Сливен, ISSN 1311 2864, том 35(1), стр.68 - 2020 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.