Autors: Pencheva, E. N., Atanasov, I. I.
Title: Mobile edge computing services for dynamic quality of service control
Keywords: Quality of service

References

    Issue

    20th Conference of Open Innovations Association (FRUCT), pp. 365-370, 2017, Russia, IEEE, DOI 10.23919/FRUCT.2017.8071335

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus