Оригинал (Original)
Автори: Митова, М. П.
Заглавие: Елементи на компютърна реализация на експертна информационна система с европейски изисквания за безопасност
Ключови думи: информационна система, директиви, съществени изисквания за безопасност, хармонизирани стандарти, асансьори

Абстракт: В статията са представени елементи на компютърна реализация на информационна система, съдържаща европейски изисквания и норми за безопасност за Електрически пътнически и товаропътнически асансьори. Част от информационната система е база данни, която съдържа: систематизация на групи и видове продукти по Директиви; връзка между приложими съществени изисквания и норми от хармонизирани стандарти; и връзка между елементи на продукт, приложими съществени изисквания за тях и удовлетворяващите ги норми от хармонизирани стандарти. Информационната система дава възможност за визуализация на приложими съществени изисквания и норми от хармонизирани стандарти, удовлетворяващи тези изисквания за конкретен продукт.

Библиография

  Издание

  МНК "Машини, Иновации, Технологии", Българско списание за инженерно проектиране, брой 34, стр. стр. 9-16, 2017, България, София, Машиностроителен факултет, Технически университет-София, ISSN 1313-7530
  Autors: Mitova, M. P.
  Title: Elements of computing realization of expert information system with European safety requirements
  Keywords: information system, directive, essential and safety requirements, harmonized standards, lifts

  Abstract: Elements of a computing realisation of an information system containing European safety requirements and norms for Electric passenger and goods passenger lifts are presented in the article. Part of the information system is database, which contains systematization of product groups and product types by Directives; connection between relevant essential requirements and norms of harmonized standards; and connection between product components, relevant essential safety requirements and sufficient norms of harmonized standards to the product components. The Information system allows visualization of the relevant essential safety requirements and sufficient norms of harmonized standards for specific product.

  References

   Issue

   YSC “Machines, Innovations, Technologies”, Bulgarian journal for Engineering Design, issue 34, pp. 9-16, 2017, Bulgaria, Sofia, Mechanical Engineering Faculty, Technical University of Sofia, ISSN 1313-7530

   Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание