Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, М. И.
Заглавие: Формиране на умения за самоорганизация на студентите в съвременното образование
Ключови думи: Самостоятелност, образователна дейност, педагогически условия, мотивация, самоконтрол

Библиография

  Издание

  , 2014, България,
  Autors: Dimitrova, M. I.
  Title: Formation of skills for self-organization of students in modern education
  Keywords: Independence, educational activity, pedagogical conditions, motivation, self-control

  References

   Issue

   , 2014, Bulgaria,

   Цитирания (Citation/s):
   1. Консулова, С., Атанасова, Г.,Интерактивните методи на обучение като иновация в съвременното образователно пространство, Известия на Съюза на учените - Сливен, ISSN 1311 2864, том 35(1), стр.63 - 2020 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.