Оригинал (Original)
Автори: Ташева, Р. П., Стефанов, И. Ж.
Заглавие: Oценка на параметрите на милисекундния акретиращ пулсар XTEJ 1807-294 чрез моделиране на тройките от едновременни квазипериодични осцилации
Ключови думи: atoll sources, neutron stars, quasi-periodic oscillations

Абстракт: The availability of triplets of simultaneously observed quasi-periodic oscillations in the spectrum of the millisecond pulsar allows an assessment of the mass and the specific angular momentum of the central neutron star to be made. The consistency of the estimates obtained with the different triplets gives us the opportunity to check the viability of the used model, and the error assessment during the parameter calculations is implemented using the error propagation formula.

Библиография

  Издание

  Доклади от годишната университетска конференция на НВУ "Васил Левски", 27-28 май 2021, том 3, стр. стр. 139, 2021, България, Велико Търново, Национален военен университет "Васил Левски", ISBN ISSN 1314-1937

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Tasheva, R. P., Stefanov, I. Z.
  Title: Аn assessment of the parameters of the accreting millisecond pulsar XTEJ 1807-294 by modelling of triplets of simultaneous quasiperiodic oscillations
  Keywords: atoll sources, neutron stars, quasi-periodic oscillations

  Abstract: The availability of triplets of simultaneously observed quasi-periodic oscillations in the spectrum of the millisecond pulsar allows an assessment of the mass and the specific angular momentum of the central neutron star to be made. The consistency of the estimates obtained with the different triplets gives us the opportunity to check the viability of the used model, and the error assessment during the parameter calculations is implemented using the error propagation formula.

  References

   Issue

   Proceedings of the annual university conference of National Military University "Vasil Levski", vol. 3, pp. 139, 2021, Bulgaria, Veliko Tarnovo, National Military University "Vasil Levski", ISBN ISSN 1314-1937

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание