Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, М. И.
Заглавие: Играта като средство за формиране на лидерски умения в обучението
Ключови думи: : game, leader's skills, learning, soft skills

Библиография

  Издание

  , 2018, България,
  Autors: Dimitrova, M. I.
  Title: The game as means for forming leader's learning skills
  Keywords: : game, leader's skills, learning, soft skills

  References

   Issue

   , 2018, Bulgaria,

   Цитирания (Citation/s):
   1. Дюлгерова-Владимирова, М.,Игрите и игровите технологии в обучението по български език в начален етап на образованието,Сборник доклади от Национална конференция с международно участие „Образователни технологии 2021“, ISSN 2603-4476, стр.12-15 - 2021 - в български издания
   2. Попов, Р.,Арттерапията при възрастни с комуникативни нарушения като социално-терапевтична модалност,Сборник доклади от Национална конференция с международно участие „Образователни технологии 2021“, ISSN 2603-4476, стр.21-23 - 2021 - в български издания
   3. Тенева, М.,Тайм менижмънт в образованието, Известия на Съюза на учените - Сливен,ISSN 1311-2864(print)ISSN 2682-9827 (online, volume 36(1),стр.12-16 - 2021 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.