Оригинал (Original)
Автори: Данева, М. Й., Николова, М. К.
Заглавие: АНАЛИЗ НА МОДЕЛА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В САЩ
Ключови думи: model, prevention, dropout, education system, USA

Абстракт: The dropout of children and students from the education system is a social phenomenon that is fundamental to the country's prosperity. Optimizing phenomenon is a key method of reducing dropout growth. This paper discusses a model for dropout prevention and education optimization in the United States. Alternative possibilities of its use in other countries are indicated. The main strategies to prevent dropping out are considered.

Библиография

  Издание

  в Юбилейна международна научно-практическа конференция Доц. д-р Светлана Ангелова „Образованието: класичност и модерност“, ВТУ, стр. стр. 273, 2021, България, Враца, Унив. изд. „Св.К. и Методий“, В. Търново, ISBN ISSN978-619-208-274-1
  Autors: Daneva, M. Y., Nikolova, M. K.
  Title: ANALYSIS OF THE MODEL OF DROPOUT PREVENTION WITHIN THE EDUCATIONAL SYSTEM IN THE USA
  Keywords: model, prevention, dropout, education system, USA

  Abstract:

  References

   Issue

   VTU St. C. and Methodi, pp. 273, 2021, Bulgaria, Vratza, VTU St. C. and Methodi, ISBN ISSN978-619-208-274-1

   Вид: пленарен доклад в международен форум