Autors: Pencheva, E. N., Atanasov, I. I., Velkova, D. L.
Title: Flexible Charging Using Edge Computing
Keywords: 5G mobile communication

References

    Issue

    27th Conference of Open Innovations Association (FRUCT), pp. 1-6, 2020, Italy, IEEE, DOI 10.23919/FRUCT49677.2020.9211025

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus