Оригинал (Original)
Автори: Софронова, Д. А.
Заглавие: СЪЗДАВАНЕ НА НОВА МЕТОДИКА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПЛЕТЕНИ ПЛАТОВЕ ПРИ ДВУМЕРНО И ПАСИВНО ТРИМЕРНО НАТОВАРВАНЕ НА ОПЪВАНЕ
Ключови думи: експериментално изпитване, двумерно и тримерно натоварване, плетени структури

Абстракт: Предложена е нова методика за изпитване на бримкови структури, подложени на двумерно и тримерно напрегнато състояние при опън, включваща различни варианти на натоварване, някои от които са авторски. Дефинирани и обосновани са също условията на експерименталните изследвания, провеждани на проектирания и изработен за целта стенд, който няма да бъде обект на настоящия труд.

Библиография

  Издание

  XIII Общотекстилна конференция 2014, стр. стр. 207-222, 2014, България, София, ISBN 978-954-91951-2-5
  Autors: Sofonova, D. A.
  Title: DEVELOPMENT A NEW PRINCIPLE FOR MEASURING THE 2D AND 3D MECHANICAL BEHAVIOR OF KNITTED STRUCTURES BY EXTENSION AT LOW STRESS
  Keywords: test method, 2D and 3D extension, knitted structures

  Abstract: In this paper a new principle for measuring the 2D and 3D behavior of knitted structures by extension is proposed. He involves a different kind of loading, one pair of which are existing and some of them are figured out from the authors. It is important to note that all kind of loading could be carry out on a device, which is specially designed and produced for the goal. The whole construction and control of the device would be considered and analyzed in another paper.

  References

   Issue

   XIII Textile Conference 2014, pp. 207-222, 2014, Bulgaria, Sofia, ISBN 978-954-91951-2-5

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.