Оригинал (Original)
Автори: Рангелова, В. Й., Юсеин Дж., Паунков, Н. Д.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ЧЕСТОТАТА ВЪРХУ ИЗХОДНОТО НАПРЕЖЕНИЕ НА ВЗАИМО-ИНДУКТИВЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ С НЕВРОННА МРЕЖА
Ключови думи: neural network, transformer type transducer, 2 order graduat

Абстракт: В статията е предложен модел на невронна мрежа за моделиране на изходното напрежение на трансформаторен тип преобразувател за измерване на преместване при различни честоти на захранващия генератор

Библиография

  Издание

  Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, том 16, стр. стр. 413-416, 2011, България, Plovdiv, ТУ - Пловдив, ISSN 1310 8271
  Autors: Garbeva, V. I., USEIN JEMILE., Paunkov, N. D.
  Title: NEURAL NETWORK MODELING OF THE INFLUENCE OF FREQUENCY OVER THE OUTPUT SIGNAL OF TRANSFORMER TYPE TRANSDUCER FOR MEASUREMENT OF MOVING
  Keywords: neural network, transformer type transducer, 2 order graduating techniques

  Abstract: In the paper is proposed a neural network model for modeling of the output voltage of transformer type transducer for measurement of moving under influence of frequency of the generator.The output of the measuring system is a surface and that mean a 2 order graduating techniques is needed. The above is possible for the usage of intelligent methods like neural networks and their implementation in the intelligent measuring systems.

  References

   Issue

   Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications, vol. 16, pp. 413-416, 2011, Bulgaria, Plovdiv, TU - plovdiv, ISSN 1310 8271

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание