Оригинал (Original)
Автори: Софронова, Д. А., Софронов, Я. П., Гендов, Хр.
Заглавие: Разработване на софтуер за управление на двигателите и сензорната система на стенд за двумерно многоциклово натоварване
Ключови думи: софтуер, управление на двигателите, DAQ, стенд, двумерно натоварване

Абстракт: Разработен е софтуер за стенд за изпитване на плетени платове на двумерно многоциклово натоварване, в развойна среда на LabView. Софтуерът се състои от блок за управление на двигатели, задвижващи направляващата система и блок за четене и записване на сигнали, постъпващи от сензорната система. С тези данни се построява диаграмата сила-удължение, описваща механичното поведение на бримковите структури.

Библиография

  Издание

  XIX-та Научна конференция с международно участие ЕМФ’ 2014, том 2, стр. стр. 193-202, 2014, България, Созопол, ISSN 1314-5371

  Издателските права се държат от Технически университет-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Sofronova, D. A., Sofronov, Y. P., Gendov, Hr.
  Title: Development of software program for motor and sensor system’s control on a device for biaxial cycle loading
  Keywords: software,control of motors, DAQ, home-made device, biaxial loading

  Abstract: A software program in a platform of LabView for motor’s control on a device for testing of knitted fabrics by biaxial cycle loading is developed. The signals obtained from the sensor system are reading and writing from the program that allow to receive a diagram load-extension describing the mechanical behavior of knitted structures.

  References

   Issue

   XIX International Scientific Conference FPEPM 2014, vol. 2, pp. 193-202, 2014, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1314-5371

   Copyright Технически университет-София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus