Autors: Vakrilov N., Andonova, A. V.
Title: Innovative Heat Transfer Analysis of LED Modules by Thermal Simulations
Keywords: heat transfer, LED modules, CFD simulations, thermal management, thermal via, reliability

References

  Issue

  Bulgarian Chemical Communications, vol. 47, pp. 519-527, 2015, Bulgaria, Bulgarian Academy of Sciences, ISSN 0324-1130

  Full text of the publication

  Цитирания (Citation/s):
  1. Кузенков А.И., Лоскутов С.А., Сравнительный анализ средств моделирования тепловых процессов, НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, т. 18, № 7, 2017, с. 10-14, УДК: 004.942 Издательство: Издательство "Радиотехника" (Москва) , ISSN: 1999-8465 - 2017 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science

  Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science