Оригинал (Original)
Автори: Софронова, Д. А., Софронов, Я. П., Гендов, Хр., Стоилов, Т. С.
Заглавие: РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВ МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПЛЕТЕНИ ПЛАТОВЕ ПРИ ДВУМЕРНО И ПАСИВНО ТРИМЕРНО МНОГОЦИКЛОВО НАТОВАРВАНЕ С МАЛКИ ОПЪНОВИ СИЛИ
Ключови думи: нов метод, устройство, плетени структури, двумерно натоварва

Абстракт: Разработен е нов метод за изпитване на плетени платове, подложени на многоциклово двумерно и пасивно тримерно натоварване в областта на малките опънови сили. Характерно за него е, че е реализирано самостоятелно задвижване на всяка една от челюстите, захващащи опитния образец с кръстообразна форма. По този начин се постигат различни по вид натоварвания за снемане на хистерезисните криви със сензорна система и специализиран софтуер, разработен в развойна среда на LabView.

Библиография

  Издание

  XIII Общотекстилна конференция 2014, стр. стр. 194-206, 2014, България, София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Sofronova, D. A., Sofronov, Y. P., Gendov, Ch., Stoilov, T. S.
  Title: А NEW TEST METHOD AND DEVICE FOR MEASUREMENT THE 2D AND PASSIVE 3D MECHANICAL BEHAVIOR OF KNITTED STRUCTURES BY EXTENSION AT LOW STRESSES
  Keywords: a new test method, device, knitting structures, biaxial loading, low stress, hysteresis, sensors, special software, knitting fabrics

  Abstract: A new method and device for investigating the 2D and 3D passive mechanical behavior of knitted structures by extension at low stresses are proposed. A self-drive of each jaw clamping the specimen with cruciform shape is realized. Thus different types of loading for capturing the hysteresis with a sensor system and specialized software developed in environment of LabView are achieved.

  References

   Issue

   XIII Textile Conference 2014, pp. 194-206, 2014, Bulgaria, Sofia

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., индексирана в Scopus