Оригинал (Original)
Автори: Дубровник Ефрем., Маринова, М. П., Лазаров В.
Заглавие: Предсказване на условните преходи в компютрите с използване на перцептрони
Ключови думи: техники за предсказване на инструкции за преход; хардуерна логика, използваща перцептрон; зависимости между инструкциите

Абстракт: Производителността на изпълнението на програмите може да се увеличи при използване на подходящ метод за търсене и предсказване на преходите. Логиката за предсказване може да се реализира като се използва перцептрон, които се самообучава по време на изпълнение на програмите, Симулаторът Advanced Branch Prediction Simulator(ABPS) дава възможност да се проследи как се изпълняват инструкциите с преход.

Библиография

  1. , 1950, , , том , стр. стр.

Издание

Computer&Comunications Engineering, 2014, България, София
Autors: Dubrovnik E., Marinova, M. P., Лазаров В.
Title: Evaluating of simulation tools for predicting with perceptron of branch instructions
Keywords: branch prediction technique; simulator for branch prediction with perceptron; instruction dependencies

Abstract: The performance of a program execution strong depends on the numbers of branch instructions. One of the groups of intruction dependencies is procedural dependencies. There are different techniques which are trying to find and execute branch instructions before they are occurred. With Advanced Branch Prediction Simulator(ABPS) in this paper simulates branch predictors with perceptron and how this increasing the program performance.

References

  1. , 1950, , , том , стр. стр.

Issue

Computer&Comunications Engineering, 2014, Bulgaria, Sofia

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание