Оригинал (Original)
Автори: Матеев, В. М., Танев Р. Т., Маринова, И. Й.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ НА ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ ВЪВ ВАКУУМЕН
Ключови думи: Електрическа дъга, моделиране, метод с крайните елементи, електрическо поле, топлинно поле, проводимост на дъгата, вакуумен прекъсвач

Библиография

  Издание

  , 2014, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Mateev, V. M., Tanev R. T., Marinova, I. Y.
  Title: MODELING OF SWITCHING-OFF PROCESSES IN VACUUM
  Keywords: Electrical arc discharge; modeling, finite element method; electric field; temperature field; arc conductivity, vacuum interrupter

  References

   Issue

   , 2014, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.