Оригинал (Original)
Автори: Петров, Д. Г., Бакърджиев В.Й.
Заглавие: CAD-СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ НА ДИНАМИКАТА НА ИНЕРЦИОНЕН ТРАНСФОРМАТОР НА ВЪРТЯЩ МОМЕНТ ПРИ БЛОКИРАН ИЗХОДЕН ВАЛ
Ключови думи: инерционен транформатор на въртящ момент, еднопосочен съедин

Абстракт: Във въведението са да обобщената схема, принципа на действие на механичните инерционни трансформатори на въртящ момент, както и техните предимства, недостатъци и перспективни направления за развитие и изследване. Накратко се описва се изградения посредством CAD-софтуер тримерен модел на инерционен трансформатор на въртящ момент. Дават се накратко методиката за и резултатите от симулацията на движението на предавката при блокиран изходен вал. Резултатите от симулацията се сравняват с аналитично получени стойности. Правят се някои изводи.

Библиография

  Издание

  Дни на Механиката - Сливен/ Механика на машините, том 5, брой 104, стр. стр. 47 - 50, 2013, България, Сливен, Издателство на ТУ-Варна, ISSN 0861-9727

  Издателските права се държат от Издателство на ТУ-Варна

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Petrov, D. G., Bakardjiev V.J.
  Title: CAD-SIMULATION MODELING OF INERTIA TRANSFORMER OF TORQUE UNDER BLOCKED OUTPUT SHAFT
  Keywords: inertia transformer of torque, one way clutch, CAD

  Abstract: In the introduction is given a summary scheme, the principle of operation of mechanical inertial transformers of torque as well as their advantages, disadvantages and potential directions for development and research. The build of three-dimensional model of inertial transformer of torque using CAD-software is briefly described. A brief overview of the methodology of the simulation of the movement of the gear under blocked output shaft and its results are given. The simulation results are compared with the analytically obtained results. Some conclusions are also given.

  References

   Issue

   Days of mechanics -Sliven, vol. 104, issue 104, pp. 47 - 50, 2013, Bulgaria, Sliven, Publishing house of TU-Varna, ISSN 0861-9727

   Copyright Издателство на ТУ-Варна

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум, публикация в реферирано издание