Оригинал (Original)
Автори: Митова Мариана.
Заглавие: ЕКСПЕРТЕН АНАЛИЗ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА ГРУПИ ПРОДУКТИ В ОБХВАТА НА ДИРЕКТИВА 2006/42/ЕС И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ХАРМОНИЗИРАНИ СТАНДАРТИ
Ключови думи: машини, групи машините, хармонизирани стандарти директива 20

Абстракт: В статията са изследвани хармонизирани стандарти към директива 2006/42/ЕО, посредством които е съставен списък с групи и видове машини. Посочени са подходите, по които е реализирано групирането на машините. Резултатите от изследването следва да послужат като основа на експертна информационна система с европейски изисквания за безопасност.

Библиография

  Издание

  XXIII МНТК Автоматизация на дискретното производство АДП – 2014, том 153, стр. стр. 116-120, 2014, България, Созопол, Научни известия, ISBN ISSN - 1310 -3946

  Издателските права се държат от Технически университет София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Mitova Mariana.
  Title: EXPERT ANALYSIS AND CLASSIFICATION OF PRODUCT GROUPS COVERD BY DIRECTIVE 2006/42/EC AND RELATED HARMONISED STANDARDS
  Keywords: machines, harmonozed standards, directive EC

  Abstract: Harmonized standards under Directive 2006/42/EC are investigated in the article. A list of types and groups of machines is made by means of harmonized standards. Approaches for grouping of machines are indicated. The survey’s results should serve as a basic of expert information system with European safety requirements.

  References

   Issue

   XXIII МНТК Автоматизация на дискретното производство АДП – 2014, vol. 153, pp. 116-120, 2014, Bulgaria, Sozopol, Научни известия, ISBN ISSN - 1310 -3946

   Copyright Технически университет София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание