Оригинал (Original)
Автори: Дяков, Д. И.
Заглавие: Измерване отклоненията на формата и разположението на външни ротационни повърхнини на голямогабаритни детайли с многостепенна самонагаждаща се призма
Ключови думи: отклоненния на формата, измерване, ротационни повърхнини, мн

Абстракт: В работата са разгледани основните метрологични и технологични проблеми при оценката на отклоненията на формата и взаимното разположение и осигуряването им в предписаните граници при голямогабаритните ротационни детайли, особено актуални за редица предприятия от транспортното и тежко машиностроене и енергетиката. Представен е вариант за създаване на адекватни на посочените проблеми измервателни средства. Разработена е система за измерване на отклоненията на формата и разположението на база ефектът на реализация на средната окръжност на измерваните профили на повърхнините посредством базиране на измервателното устройство на многостепенна самонагаждаща се призма.

Библиография

  Издание

  Софттрейд, 2019, том 1, брой 1, стр. стр. 163, 2019, България, София, Софттрейд, 2019, ISBN 978-954-334-212-9
  Autors: Diakov, D. I.
  Title: Measurement of deviations from form and location of external rotating surfaces of large-scaled parts with multi-stage self-orientating prism
  Keywords: measurement, deviations from form, rotary surfaces, mustistage self-orientationg prism

  Abstract: The work deals with the main metrological and technological problems of the estimation of deviations of the form, location and orientation, and their provision within the prescribed tolerances of the large-scale rotary details, especially relevant for many companies in the transport and heavy mechanical engineering and energy. A variant is presented for creating adequate measurement tools for the above mentioned problems. A system for measuring the deviations from form, location and orientation has been developed based on the effect of realizing the average circle of the measured surface profiles by supporting the measuring device on a multistage self-adjusting prism.

  References

   Issue

   Софттрейд, 2019, vol. 1, issue 1, pp. 163, 2019, Bulgaria, Sofia, Софттрейд, 2019, ISBN 978-954-334-212-9

   Вид: монография/части от монография