Оригинал (Original)
Автори: Димитров, Е. Ц., Ташев Ат. М., Кочев, Х. Н.
Заглавие: Стенд за изследване на влиянието на газови горива върху показателите на дизелов двигател
Ключови думи: дизелови двигатели с вътрешно горене, газо-дизелов работен цикъл, газови горива, изпитателен стенд

Абстракт: В статията е представен изпитвателен стенд, предназначен за изследване влиянието на газови горива върху показателите на дизелов двигател с вътрешно горене. Подробно са описани елементите от изпитвателният стенд, чрез които се осъществява работата на дизеловият двигател по газо-дизелов работен цикъл, а също така и на тези елементи, чрез които се извършва измерването на величините, необходими за анализ на влиянието на газовото гориво върху показателите на дизеловия двигател.

Библиография

  Издание

  BulTrans-2014, том Сборник доклади, стр. стр. 155-159, 2014, България, Созопол, МП Издателство на Техническия университет - София, ISSN 1313-955X

  Издателските права се държат от BulTrans-2014

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dimitrov, E. T., Tashev At. M., Kochev, H. N.
  Title: An experimental system to study the impact of gas fuels on performance of diesel internal combustion engine
  Keywords: diesel engine, dual-fuels, gas fuels, test bench

  Abstract: This paper presents a test bench designed to study the influence of gas fuels on the performance of a diesel internal combustion engine. There is a detailed description of the elements of the testing bench through which diesel engine is converted to dual-fuel engine. Also there is a detailed description of the elements of the testing bench through which the values required for analysis of the impact of the fuel gas on the performance of diesel engine are measured.

  References

   Issue

   BulTrans-2014, vol. Proceedings, pp. 155-159, 2014, Bulgaria, Sozopol, Technical University Academic Publishing House, ISSN 1313-955X

   Copyright BulTrans-2014

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.