Оригинал (Original)
Автори: Костов, И. Й., Иванов, Г. И.
Заглавие: Управление на електрозадвижванията, Учебно пособие по курсово проектиране и семинарни упражнения
Ключови думи: електрозадвижване, регулатори, управление

Абстракт: В учебното пособие са изложени въпроси от проектирането на системи за автоматично управление на електрозадвижванията. Разгледани са тиристорни и транзисторни електрозадвижвания за постоянен ток, а също така и транзисторно асинхронно електрозадвижване за променлив ток. Представени са инженерни методики за избор на параметрите на регулаторите. Дадено е описание на функционалните схеми на електрозадвижвания тип "DC4QR", "TMS320С2000F28335", "КЕМТОР" и "КЕМЕК". Разгледани са въпроси на моделирането на системите за електрозадвижване. В това първо издание авторите са засегнали основни въпроси, свързани с анализа, проектирането, избора и защитата на електрозадвижвания, залегнали в учебната програма и лекционния курс по дисциплината; съзнателно са пропуснали някои съществени и важни страни и въпроси от теорията на обобщената електрическа машина и електрозадвижванията със синхронни двигатели с постоянни магнити, които са цел и задача на специализираните курсове. Литературна справка-28 заглавия

Библиография

  Издание

  ТУ-София, Филиал Пловдив, стр. стр. 144, 2014, България, Пловдив, УЧИ, ISBN 978-619-90128-6-4

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Kostov, I. J., Ivanov, G. I.
  Title: Управление на електрозадвижванията, Учебно пособие по курсово проектиране и семинарни упражнения
  Keywords: електрозадвижване, регулатори, управление

  Abstract:

  References

   Issue

   електрозадвижване, регулатори, управление, pp. 144, 2014, Bulgaria, Пловдив, УЧИ, ISBN 978-619-90128-6-4

   Full text of the publication

   Вид: ръководство