Оригинал (Original)
Автори: Спиров, К. М., Хабибе Хасан Нури.
Заглавие: ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ С ИНТЕРНЕТ
Ключови думи: интернет, дистанционно обучение, виртуално обучение

Абстракт: Развитието на компютрите дава възмож-ност знанията да се запазват и разпространява в електронен вид. Развитието на телекомуника-ционните технологии дава възможност за раз-витие на обучението и комуникацията между хората. Новата развиваща се технология доп-ринася и развитие на дистанционното обуче-ние.

Библиография

  Издание

  Известия на съюза на ученитеІСливен, том 24, стр. стр. 381-382, 2013, България, Сливен, БМ-Трейд

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Spirov, K. M., Habibe Hasan Nuri.
  Title: DISTANCE LEARNING WHIT THE INTERNET
  Keywords: distance learning, internet, asynchronous and synchronous learning, virtual learning.

  Abstract: Achievements of telecommunications technology has paved the way for the development of new technologies for learning and communications tools that can provide knowledge whit out the limitations of traditional education. These new technologies have contributed to the development of distance educations

  References

   Issue

   Union scientist Sliven, vol. 24, pp. 381-382, 2013, Bulgaria, Sliven, BM-Trid

   Copyright ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум