Оригинал (Original)
Автори: Ганев, Б. Т., Маринов, М. Б.
Заглавие: КОМПЮТЪРНО УПРАВЛЯВАН ИЗМЕРВАТЕЛЕН УСИЛВАТЕЛ
Ключови думи: Instrumentation amplifier, LabVIEW, programmable gain amplifier.

Абстракт: In this paper is presented a technical solution, design and theimplementation of a cost effective digitally controlled programmable-gaininstrumentation amplifier. The amplifier is composed of two cascaded stages, based on PGA202/203. It can be controlled with DAQ NI USB6008/9 and LabVIEW, or with microcontroller.

Библиография

  1. Куцаров С, 2006, Измервателни усилватели, Инженеринг ревю, том 7, стр. стр. 101
  2. Златаров В., Л. Доневска, Д. Стаменов, И. Немигенчев, 1994, Електронни аналогови схеми и устройства, София, Техника
  3. Zumbahlen, H., 2008, Linear Circuit Design Handbook, Germany, Newnes
  4. Texas Instruments, 2014, TL431 Precision Programmable Reference, 27.06.2014, <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 01.01.2014
  5. Burr Brown, 1993, Digitally Controlled Programmable-Gain INSTRUMENTATION AMPLIFIER, 27.06.2014, <http://www.ti.com/lit/ds/sbos002/sbos002.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 01.08.1993

Издание

Електроника 2014, стр. стр. 147-152, 2014, България, София, ISSN 1313-3985

Пълен текст на публикацията

Autors: Ganev, B, T., M, M. B.
Title: COMPUTER CONTROLLED MEASUREMENT AMPLIFIER
Keywords: Instrumentation amplifier, LabVIEW, programmable gain amplifier.

Abstract: In this paper is presented a technical solution, design and theimplementation of a cost effective digitally controlled programmable-gaininstrumentation amplifier. The amplifier is composed of two cascaded stages, based on PGA202/203. It can be controlled with DAQ NI USB6008/9 and LabVIEW, or with microcontroller.

References

  1. Куцаров С, 2006, Измервателни усилватели, Инженеринг ревю, том 7, стр. стр. 101
  2. Златаров В., Л. Доневска, Д. Стаменов, И. Немигенчев, 1994, Електронни аналогови схеми и устройства, София, Техника
  3. Zumbahlen, H., 2008, Linear Circuit Design Handbook, Germany, Newnes
  4. Texas Instruments, 2014, TL431 Precision Programmable Reference, 27.06.2014, <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 01.01.2014
  5. Burr Brown, 1993, Digitally Controlled Programmable-Gain INSTRUMENTATION AMPLIFIER, 27.06.2014, <http://www.ti.com/lit/ds/sbos002/sbos002.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 01.08.1993

Issue

ELECTRONICA 2014, pp. 147-152, 2014, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-3985

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум