Оригинал (Original)
Автори: Иванчева, В. М., Господинова Е.
Заглавие: Изследване на възможностите на информационна система за измерване ниво на светли горива в лабораторни условия
Ключови думи: информационна система, магнитострикционен преобразувател, светли горива, софтуер, обем, ниво, температура

Абстракт: В тази статия са описани техническото решение и възможностите на информационна система за измерване ниво на светли горива в лабораторни условия. Изследвано е влиянието на температурата, обема на резервоара и положението на сондата.

Библиография

  Издание

  XXIV национален научен симпозиум с международно участие, 2014, България, 2014

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Ivancheva, V. M., Gospodinova E.
  Title: Research in Information System capabilities of light fuels measurement in a laboratory
  Keywords: - Information System, magnetostrictive transducer, light fuel, software, volume, level, temperature.

  Abstract: This article examines the technical solution and capabilities of an information system for light fuel level measurement in a laboratory. The influence of temperature, volume of tank and position of probe have been measured.

  References

   Issue

   Metrology and Metrology Assurance 2014XXIV National Scientific Symposium, 2014, Bulgaria, Sozopol

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум